Регистрация на сдружение на собствениците по чл.29, ал.1 от ЗУЕС

Печат


Нормативни документи 
1. Закон за управление на етажната собственост -  закон
2. Наредба № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост - наредба


Регистрация на сдружение на собствениците
Съгласно чл. 29 от ЗУЕС председателят на управителния съвет (управителят) в 14-дневен срок от провеждане на учредителното събрание подава заявление за вписване на сдружението в публичен регистър в административното бюро по местоживеене.

pdfЗаявление за регистрация на сдружение на собствениците272.92 KB

Към заявлението прилага:
1. списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;
2. копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);
3. копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);
4. нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.


Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
Съгласно чл. 44 от ЗУЕС, Общинска администрация Стара Загора създава и поддържа публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост. В регистъра се вписват наименованието на сдружението, адресът, срокът, за който е учредено, предметът на дейност, представените идеални части в сдружението, имената и адресът на членовете на управителния съвет (управителя) и начинът на представителство. 
За регистрацията и достъпа до данните в регистъра не се събират такси.

pdfРегистър на сдруженията на собствениците143.36 KB27/01/2016, 13:57

Уведомяване за промени в обстоятелствата, вписани в регистъра
Съгласно чл. 9 от Наредбата председателят на управителния съвет (управителят) на сдружението на собствениците подава уведомление за всяка промяна в обстоятелствата в административното бюро по местоживеене. Уведомяването се извършва в 14-дневен срок от настъпване на промяната. Към уведомлението се прилагат документи, удостоверяващи промяната.

pdfУведомление по чл. 9 от Наредбата336.11 KB