Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Дневен ред, материали и становища Архив Дневен ред, материали и становища 2011-2015 Дневен ред на заседание № 4, което ще се проведе на 22.12.2011

Дневен ред на заседание № 4, което ще се проведе на 22.12.2011

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет на Община Стара Загора на редовно заседание на 22 декември 2011 година от 09.00 часа в зала "П.Р.Славейков" на общината при следния проект за дневен ред
 
1. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните данъци на територията на Община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 1140.97 KB

2. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администриранета на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 2118.09 KB

3. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора - първо четене.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 3165.99 KB

4. Вътрешни компенсирани промени в разходната част на общинския бюджет на Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 4268.72 KB

5. Приемане на план-сметка за определяне размера на такса битови отпадъци през 2012г. в Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 5287.83 KB

6. Определяне представители на Община Стара Загора за членове на Общото събрание на Регионалната асоциация на общините „Тракия" за мандат 2011-2015 г.
Вносител: Емил Христов-Председател ОбС
pdfПредложение по точка 6106.59 KB

7. Определяне на общински съветници за членове на комисия за картотекиране.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 7107.08 KB

8. Избор на нов състав на Местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове.
Вносител: Емил Христов-Председател ОбС
pdfПредложение по точка 8 91.79 KB

9. Годишен отчет 2011г. за дейността на Обществения посредник на територията на Община Стара Загора.
Вносител: Емил Христов-Председател ОбС
pdfПредложение по точка 9208.26 KB

10. Подписване на Споразумения за сътрудничество между Община Стара Загора, Министерството на културата, Програма на ООН за развитие и: Народно читалище „Стефан Генчев – 1901" с. Хрищени
Народно читалище „Възраждане – 1927" с. Калояновец
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 10377.56 KB

11. Именуване на улици на територията на Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 11107.48 KB

12. Приемане на Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от ромски произход за учебната 2011/2012 г. в изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 12203.24 KB

13. Удължаване срока за работата на ВрК за изготвяне и предоставяне на актуализиран проект на ПОДОбС.
Вносител: Тенчо Руканов-Председател на ВрК
pdfПредложение по точка 13103.12 KB

14. Предложение за решение по молбата на Светла Иванова Богданова до Президента на Република България за опрощаване на публични задължения (неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете) на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България
Вносител: Георги Гьоков-Председател на ПК по социална политика
pdfПредложение по точка 14109.77 KB

15. Предложение за решение във връзка с внасяне на заявление в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсии в смисъла на чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж на наследника на починалия Младен Деков Будаков.
Вносител: Георги Гьоков-Председател на ПК по социална политика
pdfПредложение по точка 15134.70 KB

16. Предложение за решение във връзка с внасяне на заявление в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсии в смисъла на чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж на наследницата на починалия Павлин Каменов Каменов.
Вносител: Георги Гьоков-Председател на ПК по социална политика
pdfПредложение по точка 16134.97 KB

17. Създаване на Временна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движение
Вносител: Тихомир Томов - Общински съветник
pdfПредложение по точка 1778.69 KB

18. Изменение на решение № 706 от Протокол № 34/22.12.2009г. на Общински съвет Стара Загора в частта, касаеща срока на безвъзмездно ползване на общинска спортна база.
Вносител: Маноил Манев-Председател на ПК по спорт и младежки дейност
pdfПредложение по точка 18114.20 KB

19. Продажба на общински урегулиран поземлен имот ХІ69 кв.44 по плана на с.Богомилово, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 19163.97 KB

20. Прекратяване на съсобственост в сграда с идентификатор 68850.503.86.2 и имот с идентификатор 68850.503.86 по кадастралната карта на гр.Стара Загора чрез откупуване частта на Държавата.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 20159.18 KB

21. Прекратяване на съсобственост в сграда с идентификатор 68850.503.86.2 и имот с идентификатор 68850.503.86 по кадастралната карта на гр.Стара Загора чрез продажба частта на общината.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 21167.49 KB

22. Промяна на регулацията в кв. 16 и 16а по плана на с. Малка Верея и обявяване на част от улица-тупик за частна общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 22170.18 KB

23. Промяна на ПУП – ПР в кв.123, гр.Стара Загора и обявяване на част от улица-тупик с ОТ 494а-494б за частна общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 23160.36 KB

24. Дългосрочно отдаване под аренда на земеделска земя от ОбПФ в землището на с. Колена, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 24111.60 KB

25. Предварително съгласие за промяна на предназначението на имоти - публична общинска собственост и за изграждане на обекти: „Битово - фекална канализация - ІІ етап на с. Богомилово", „Битово-фекална канализация - III етап на с. Богомилово и КПСт "Богомилово"
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 25105.88 KB

26. Замяна на имоти – общинска собственост с имоти – държавна собственост.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 26124.40 KB

27. Прекратяване на съсобственост в УПИ ХI177 в кв. 16 – „Зора" по плана на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 27 133.83 KB

28. Прекратяване на съсобственост в новообразуван имот № 254.89 в землището на гр. Стара Загора, местност „Бойчо бунар"
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 28121.98 KB

29. Продажба на общински поземлен имот с идент.№ 68850.523.5638 по плана на гр.Стара Загора на собственици на жилища в сграда с учредено и реализирано право на строеж
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 29143.11 KB

30. СЪГЛАСУВАНЕ по чл.129, ал.3 от ЗУТ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ТРАСИРОВЪЧЕН ПЛАН – СХЕМА ЗА СТРОЕЖ: „Оптична кабелна линия свързваща обект № 122 гр. Стара Загора, Община Стара Загора с обект № 124 в землището на с.Свобода, Община Чирпан С ВЪЗЛОЖИТЕЛ МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 30207.72 KB

31. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните данъци на територията на Община Стара Загора – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 31140.97 KB

32. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администриранета на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 32118.09 KB

33. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 33165.99 KB

34. Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – изграждане на кабелна линия Н.Н. 0,4 кV от съществуваща кабелна касета монтирана до ПИ № 084110 и съществуващ БКТП „Чакалов" за захранване на обекти в поземлени имоти с кадастрални №№ 084112, 084016, 084117, 084118, 084119, местност »Габрова кория», землище с.Малка Верея и ПИ №№: 000112, 000113, 000114, 000115, 000116, 000117, 000118, 000119, 000120, 000121, 000122, 000123, местност «Горния баир», землище с.Богомилово – минаващо през поземлен имот с кадастралнен № 000124 – представляващ урбанизирана територия – частна собственост в землището на с.Богомилово; и през поземлени имоти с кадастрални № 000217 и № 000218 – представляващи селскостопански, горски пътища – общинска публична собственост и 084113, 084115 и 084119 – представляващи урбанизирани територии – частна собственост в землището на с.Малка Верея.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 34138.12 KB

35. Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за изграждане на нов уличен водопровод от ПЕВП тръби ф 90 х 4,5 мм за захранване на обекти в поземлени имоти с кадастрални №№ 084112, 084016, 084117, 084118, 084119, 084012, местност »Габрова кория», землище с.Малка Верея и ПИ №№: 000112, 000113, 000114, 000115, 000116, 000117, 000118, 000119, 000120, 000121, 000122, 000123, местност «Горния баир», землище с.Богомилово – минаващо през поземлен имот с кадастралнен № 000124 – представляващ урбанизирана територия – частна собственост в землището на с.Богомилово; и през поземлени имоти с кадастрални № 000217 и № 000218 – представляващи селскостопански, горски пътища – общинска публична собственост и №№: 084113, 084115 и 084119 – представляващи урбанизирани територии – частна собственост в землището на с.Малка Верея.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 35136.33 KB

36. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 092022 и изменение на план за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 092024 в местността „Джене дере", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Малка Верея, общ.Стара Загора – собственост на Пенка Минчева Лукич от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свързано ниско между ПИ № 092022 и ПИ № 092024, за изграждане на обект: „Ферма за кози до 200 броя".
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 36238.13 KB

37. Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за изграждане на обект: „Реконструкция на ПСБ(петролно снабдителна база) – разширение на съществуващ път на „Лукойл България"ЕООД в землището на гр.Стара Загора – минаващо през поземлени имоти с идентификационни №№: 68850.179.566 – представляващ друг вид водно течение, водна площ, съоръжение – общинска публична собственост; 68850.176.117, представляващ линии за релсов транспорт на НК »Железопътна инфраструктура» – държавна публична собственост; 68850.177.548 и 68850.179.567, бази за производство на продукти от нефт и газ – държавна публична собственост на «Лукойл България»ЕООД и 68850.177.549, представляващ база за производство на продукти от нефт и газ – държавна частна собственост.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 37201.67 KB

38. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 131, кадастрален район 300 по плана на новообразуваните имоти в местността „Язовира"(зона по § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ), находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Колена – собственост на Паулина Венелинова Стоянова от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 38222.47 KB

39. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 095021 в местността „Гробищата", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Борилово – собственост на Валентин Димитров Вълков от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 39190.48 KB

40. Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – изграждане на въздушна мрежа Н.Н. от съществуващ МТП"Север" в с.Малка Верея за захранване на обект в поземлен имот с кадастрален № 000310, местност «Щумата», землище с.Малка Верея – минаващо през поземлен имот с кадастралнен № 000262 – представляващ за селскостопански, горски ведомствен път – общинска публична собственост и поземлен имот с кадастрален № 000307 – представляващ урбанизирана територия – частна собственост на Иван Димов Чакалов.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 40201.43 KB

41. Одобряване на Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 086040 в местността „Клюнка", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Малка Верея – собственост на Александър Славчов Павлевски от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Сж,об (смесена, за жилищни нужди и общественообслужващи дейности) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно ниско.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 41181.17 KB

42. Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе на уличен водопровод ф90 ПЕВП за захранване на обект в поземлен имот с кадастрален № 000310, местност »Шумата», землище с.Малка Верея, община Стара Загора – минаващо по полски път с кадастрален № 000262 – представляващ селскостопански, горски ведомствен път – общинска публична собственост и през поземлен имот с кадастрален № 000307 – представляващ урбанизирана територия – частна собственост на Иван Димов Чакалов
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 42179.76 KB

43. Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – кабел Н.Н. подземно положен от кабелна касета(КРШ) монтирана между поземлени имоти 68850.130.10 и 68850.130.11 за захранване на обекти в поземлени имоти с идентификационни №№: 68850.129.271, 68850.129.272 и 68850.129.273, местност «Герена», землище гр.Стара Загора – минаващо през поземлени имоти с идентификационни №№: 68850.130.271, 68850.129.5 и 68850.129.270 – представляващи полски пътища – общинска публична собственост и поземлен имот с идентификационен № 68850.129.5 – канал–общинска публична собственост
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 43134.91 KB

44. Питания
- 61-01-23116/07.12.2011г. от Тихомир Томов, относно дейността на концесионера по чистота.
- 61-01-23210/09.12.2011г. от Юсни Ибрям, относно общински терен в кв. "Лозенец"

ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ