Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Дневен ред, материали и становища Архив Дневен ред, материали и становища 2011-2015 Дневен ред на заседание № 5, което ще се проведе на 26.01.2012

Дневен ред на заседание № 5, което ще се проведе на 26.01.2012

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейлНа основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет на Община Стара Загора на редовно заседание на 26 януари 2012 година от 09:00 часа в зала "П.Р.Славейков" на общината при следния проект за дневен ред

1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 1111.80 KB

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора – първо четене. 
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 2107.80 KB

3. Приемане на нова структура на Общинската администрация и промяна на финансираната численост на персонала в някои бюджетни дейности за 2012 г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 3206.09 KB

4. Изменение и допълнение на Правилника за дейността на общинската агенция по приватизация към момента, в частта, касаещи членовете на НС.
Вносител: Емил Христов - Председател на Общински съвет
pdfПредложение по точка 4103.07 KB

5. Пътуване на пенсионерите, хора с увреждания и на учащи с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Пътуване на пенсионерите и хората в неравностойно положение с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на Община Стара Загора.
Вносител: Тихомир Томов - Общински съветник
pdfПредложение по точка 5195.92 KB

6. Отмяна на Решение № 1220/30 юни 2011 за даване на съгласие на Общинско дружество „Тролейбусни превози„ за закупуване на два броя тролейбуси.
Вносител: Тихомир Томов - Общински съветник
pdfПредложение по точка 6103.55 KB

7. Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2012 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 7238.68 KB

8. Прекратяване на съсобственост в сграда с идентификатор 68850.503.86.2 и имот с идентификатор 68850.503.86 по кадастралната карта на гр.Стара Загора чрез откупуване частта на Държавата
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 8115.66 KB

9. Прекратяване на съсобственост в сграда с идентификатор 68850.503.86.2 и имот с идентификатор 68850.503.86 по кадастралната карта на гр.Стара Загора чрез продажба частта на общината
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 9129.46 KB

10. Промяна предназначението на част от полски път с № 68850.207.677, землище Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 10113.47 KB

11. Обявяване на част от имот 68850.502.375, гр. Стара Загора за частна общинска собственост и промяна на регулацията в кв. 525
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 11129.76 KB  

12. Прекратяване на съсобственост в имот № 257.275, местност „Бойчо Бунар", землище Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 12171.83 KB

13. Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от обект публична общинска собственост гр. Стара Загора ул."Цар Симеон Велики" 139.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 13136.33 KB  

14. Приемане на ДОКЛАД за извършен следприватизационен контрол по договор № 655/13.04.2007 г. за продажба на 16 168 дяла, представляващи 100 процента от капитала на "Автобусни превози" ЕООД гр. Стара Загора, по реда на ЗПСК.
Вносител: Румяна Присадашка - Председател на Надзорния съвет на ОбАП
pdfПредложение по точка 14285.56 KB  

15. Ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Стара Загора - в землищата на с. Сладък кладенец, с. Лозен, с. Люляк
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 15 184.19 KB  

16. Попълване състава на Надзорния съвет на Общинската агенция за приватизация.
Вносител: Емил Христов - Председател на Общински съвет
pdfПредложение по точка 16103.15 KB

17. Даване съгласие, Община Стара Загора да кандидатства по Проект „Красива България" към МТСП по Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на социални домове" с обект: "Ремонт на Дом за стари хора, с. Старозагорски минерални бани, община Стара Загора", с цел подобряване на материалната база и условията на живот на потребителите и създаване на трудова заетост на безработни лица.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 17183.17 KB

18. Одобряване генерален план за водния сектор в гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точа 18278.72 KB 

19. Увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа /ЦОП/ гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 pdfПредложение по точка 19165.05 KB

20. Предложение за решение по молбата на Татяна Динева Иванова до Президента на Република България за опрощаване на публични задължения (неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете) на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България
Вносител: Георги Гьоков - Председател на ПК по социална политика
pdfПредложение по точка 20161.53 KB  

21. Предложение за решение във връзка с внасяне на заявление в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсии в смисъла на чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж на наследника на починалия Емил Иванов Кънев.
Вносител: Георги Гьоков - Председател на ПК по социална политика
pdfПредложение по точка 21134.98 KB  

22. Предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделски земи – пасища мери за изграждане на път и електропровод.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 22119.60 KB  

23. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 23111.80 KB

24. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 24107.80 KB

25. Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 257.290 по плана на новообразуваните имоти на местност „Бойчо бунар", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на Здравко Динев Желев и Мариана Димова Желева. С плана за застрояване в имота се установява вилна устройствена зона – Ов – с малка височина на застрояване (Н < 7 м) – свободно основно застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 30 %; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 0,6; минимална озеленена площ – 50 % – за изграждане на обект: „Вилна сграда".
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 25352.02 KB 

26. Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 258.326 по плана на новообразуваните имоти на местност „Съборената кюприя", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на Марияна Русева Карагяурова. С плана за застрояване в имота се установява жилищна устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н < 10 м) – свободно основно застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 pdfПредложение по точка 26355.98 KB 

27. Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 68850.8.353 по кадастралната карта, местност „Дъбрава", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на Емилия Ангелова Иванова. С плана за застрояване в имота се установява жилищна устройствена зона – Жм1 – с малка височина на застрояване (Н < 7 м) – свободно основно застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 40%; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 0,8; минимална озеленена площ – 50% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 27318.56 KB 

28. Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе на външно ел. захранване на обекти в ПИ идентификационен № 68850.116.17 по кадастралната карта, местност «Апти Тарла», землище гр. Стара Загора, с обща дължина на кабел НН от 65 м, което започва от БКТП «Райна Кандева», намиращ се на границата на имот 68850.116.30, след което преминава подземно по имот идентификационен № 68850.116.218, представляващ полски път, собственост на Община Стара Загора – до новопредвидената електромерна разпределителна касета, разположена на границата на ПИ № 68850.116.17, в землището на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 28318.21 KB  

29. Решение за предварително съгласие на Общински съвет за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Пътна връзка към обект Търговски център и база" в ПИ № 68850.143.43 по кадастралната карта на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 291.19 MB

30. Питания
- 61-01-23637/15.12.2011г. от Юсни Ибрям, относно Джамийско Мюсюлманско Настоятелство.
- 61-01-983/12.01.2012г. от Тихомир Томов, относно върнати гаранции на фирми по проекти.

pdfСтановища на постоянните комисии322.52 KB

ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ