Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Дневен ред, материали и становища Архив Дневен ред, материали и становища 2011-2015 Дневен ред на заседание № 6 което ще се проведе на 16.02.2012

Дневен ред на заседание № 6 което ще се проведе на 16.02.2012

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейлНа основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет на Община Стара Загора на редовно заседание на 16 февруари 2012 година от 09.00 часа в зала "П.Р.Славейков" на общината при следния проект за дневен ред.
 
1. Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 1564.87 KB

2. Отчет за изпълнението на бюджета на община Стара Загора за 2011 година и приемане на бюджета на общината за 2012 година.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 2406.60 KB

3. Съгласуване на годишен план за 2012 година и стратегически план за периода 2012 - 2014 година на звеното за „Вътрешен одит" при Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 3759.09 KB

4. Безвъзмездно прехвърляне право на собственост – 6 броя МПС и 1 брой трактор - косачка на юридическо лице на бюджетна издръжка – „В и К „ ЕООД гр. Стара Загора - краен бенефициент по ИСПА мярка № 2000 / BG/ P/PE/003 „ Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на река Марица - Стара Загора и Димитровград".
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 4 159.28 KB

5. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на пострадалите от наводнението в с. Бисер.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 5188.18 KB

6. Промяна на регулацията в кв.76 по плана на с. Богомилово и обявяване на част от улица с ОТ 234-235 за частна общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 6513.01 KB

7. Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд за 2012 г.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 7225.84 KB

8. Даване на съгласие за кандидатстване и поемане на общински дълг на Община Стара Загора по Проект „Интегриран воден проект за Стара Загора" по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013" към МОСВ, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Референтен номер BG161PO005/10/1.11/02/16, Приоритетна ос 1: «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води», Процедура «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.», с обекти канализационни мрежи на „Централна градска част"; кв."Кольо Ганчев"; кв."АПК"; зона СБА; Сметна документация на Главен колектор VII и отливните канали от дъждопреливниците към него; КТСт на зона „СБА" и тласкател до Главен колектор VI гр., гр. Стара Загора; канализационна мрежа на с. Богомилово; КПСт на с. „Богомилово" и тласкател до изливна шахта, и вътрешна водопроводна мрежа – водопроводи, сградни съоръжения, настилки и съоръжения.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 8208.09 KB

9. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора с проект по Оперативна програма „Регионално развитие", Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма", Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 9195.75 KB

10. Даване на съгласие за изпълнение на проект „Изграждане на Общностен център за социална подкрепа", финансиран по Проект за социално включване към МТСП и поемане на ангажимент от Община Стара Загора за осигуряване на устойчивост на услугите чрез тяхното поддържане за срок от 10 години след приключване на проекта.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 10165.87 KB

11. Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.
Вносители: Александър Желязков,
Георги Ранов и Тихомир Томов -
Общински съветници
pdfПредложение по точка 11121.03 KB

12. Оптимизация на училищната мрежа в Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 12311.28 KB

13. Именуване на улица на името на д-р Прокопий Андреев Прокопиев /1901-1961/- извършил първото директно кръвопреливане в България през 1930 година в тогавашната старозагорска болница.
Вносител: Гергана Микова-
Общински съветник
pdfПредложение по точка 13130.33 KB

14. Относно даване съгласие за прекратяване членството на Община Стара Загора в Регионална асоциация на общините „ Тракия".
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 14134.03 KB

15. Питания
- 61-01-2914/09.02.2012г. от Тихомир Томов, относно паркинг на ул. Цар Иван Шишман.

ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ: /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

pdfСтановища на постоянните комисии363.57 KB