Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Дневен ред, материали и становища Архив Дневен ред, материали и становища 2011-2015 Дневен ред на заседание № 8 което ще се проведе на 26.04.2012

Дневен ред на заседание № 8 което ще се проведе на 26.04.2012

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет на Община Стара Загора на редовно заседание на 26 април 2012 година от 09.00 часа в зала "П.Р.Славейков" на общината при следния проект за дневен ред

1.Приемане на Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 1199.44 KB  

2. За приемане на Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементите на градското обзавеждане на Община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 2184.62 KB

3. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Пламен Йорданов- Ръководител група ПП ГЕРБ
pdfПредложение по точка 3174.47 KB

4. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по туризъм – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 4258.10 KB

5. Приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества – Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 5136.10 KB

6. Приемане на „Правилник за организацията и дейността на общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при община Стара Загора."
Вносител: Стефан Анков – Председател на ВрК
pdfПредложение по точка 6166.42 KB  

7. Даване съгласие за продължаване на договора за управление за срок от три години на управителя на „Център за кожновенерически заболявания – Стара Загора" ЕООД.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 7186.00 KB

8. Допълване с нови обекти на Плана за работа на Общинската агенция за приватизация, гр. Стара Загора за 2012 г., съгласно чл.6 ал.2 от ЗПСК
Вносител: Румяна Присадашка – Председател на НС на ОбАП
pdfПредложение по точка 8188.60 KB

9. Допълване на Списъка по чл.3, ал.2, изр.2 от ЗПСК на общинското участие, което ще се обявява за приватизация по реда на ЗПСК
Вносител: Румяна Присадашка – Председател на НС на ОбАП
pdfПредложение по точка 9193.82 KB

10. Изваждане от Списъка по чл.3, ал.2, изр.2 от ЗПСК на общинското участие и от Плана за работа на ОбАП гр. Стара Загора за 2012г. на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ Іодо в кв.20, с.Оряховица община Стара Загора, /бивш „Младежки дом"/.
Вносител: Румяна Присадашка – Председател на НС на ОбАП
pdfПредложение по точка 10208.76 KB

11. Предоставяне на сграда – Младежки дом, с. Оряховица на Фондация „Миню Балкански" с. Оряховица
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 11163.71 KB

12. Доброволна делба на имот с идент. № 68850.512.929 (УПИV929 в кв. 34"Лозенец") и имот с идент. № 68850.512.928 (УПИІХ928 кв. 34"Лозенец") гр. Ст. Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 12173.40 KB

13. Продажба на общински урегулиран поземлен имот VІІІ28 кв.4 по ПУП на с.Горно Ботево, общ.Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 13161.53 KB

14. Продажба на имот – частна общинска собственост № 258.424 в землището на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 14158.88 KB

15. Продажба на имот – частна общинска собственост № 302.933 в землището на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 15158.84 KB

16. Продажба на имот – частна общинска собственост № 304.607 в землището на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 16158.31 KB

17. Продажба на имот – частна общинска собственост № 304.703 в землището на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 17158.85 KB

18. Продажба на новообразувани имоти – частна общинска собственост, находящи се в местността „Бойчо бунар", землище Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 18210.42 KB

19. Продажба на УПИ ІV954, кв.37 - „Голиш" по ПУП на гр.Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 19161.50 KB

20. Продажба на УПИ ХІV 5216, кв.5 „Индустриален" по ПУП на гр.Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 20161.08 KB

21. Продажба на УПИ ХІІ 5215, кв.5 „Индустриален" по ПУП на гр.Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 21160.58 KB

22. Продажба на земеделска земя - имот с № 028007, местност „Чалти алан" по КВС на с. Калояновец, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 22160.13 KB

23. Създаване на Временна комисия за промяна на статута на спортно училище „Тодор Каблешков".
Вносител: Маноил Манев – Председател на ПК по спорт и младежки дейности
pdfПредложение по точка 23204.76 KB

24. Избор на представители на Общински съвет Стара Загора, които да бъдат включени в заповедта на Кмета на Общината, за попълване на Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора.
Вносител: Емил Христов – Председател на ОбС
pdfПредложение по точка 24133.73 KB

25. Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора в изпълнение на Общински програми по околна среда: „Програма за опазване на околната среда с период на действие 2009 – 2013 г.", „Актуализирана програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества в района на Стара Загора с период на действие 2011 – 2015 год." и „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Стара Загора с период на действие 2011 – 2020 год."
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 25313.84 KB

26. Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2012г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 26478.25 KB

27. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за община Стара Загора за 2012г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 27 369.36 KB

28. Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора за 2011г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 28219.92 KB

29. Присъждане на наградата „Анастасия Тошева".
Вносител: Емил Христов – Председател на ОбС
pdfПредложение по точка 29135.29 KB

30. Именуване на улици на територията на Община Стара Загора.
Вносител: Емил Христов – Председател на ОбС
pdfПредложение по точка 30 133.67 KB

31. Предоставяне на общинска спортна база за ползване от лицензирани спортни клубове
Вносител: Маноил Манев – Председател на ПК по спорт и младежки дейности
pdfПредложение по точка 31263.28 KB

32. Предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за трасе на: „външно ел захранване на поземлен имот № 301.275 по плана на новообразуваните имоти на землище – ст. Загора, местност „Асанов трап", през ПИ №№ 505.513; 505.514 – за второстепенна улица; ПИ № 506.592 – за друг вид застрояване и ПИ № 506.9516 – за друг вид озеленени площи, по неодобрен план на новообразуваните имоти в землище с. Малка Верея; полски път № 301.9505 по плана на новообразуваните имоти на землище – Ст. Загора, местност „Асанов трап" и местен път № 68850.301.942 по кадастралната карта на град Стара Загора – общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 32245.90 KB

33. Предварително съгласие по чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за трасе на: „външно ел захранване за поземлен имот № 140028 по КВС на землище с. Змейово, община Стара Загора, местност „Зад Бетера", през пасище № 000584, собственост на община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 33238.74 KB

34. Предварително съгласие по чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за трасе на: „външно ел захранване за поземлен имот с идентификационен № 68850.121.38 по кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, местност „Герена", през полски път с идентификационен № 68850.121.250, собственост на Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 34241.40 KB

35. Предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за трасе на: „канализация на поземлени имоти №№ 099013; 099014; 099015; 099016; 099017; 099018; 099019; 099020; 099021; 099022; 099023; 099024; 099025; 099026; 099027; 099028; 099029; 099030; 099031; 099032; 099033; 099034 по КВС на землище с. Малка Верея през селскостопански горски ведомствени пътища №№ 000111; 000113 – общинска публична собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 35241.45 KB

36. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 005002 от КВС на местност „Аджалар", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с. Богомилово – собственост на Станимира Жекова Колева и Николай Жеков Колев. С плана за застрояване в имота се установява жилищна устройствена зона – Жм1 – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н < 7 м) – свободно основно застрояване – със предложените в плана за застрояване нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 40%; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 0,8 ; минимална озеленена площ – 50% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 36204.81 KB

37. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 099011 от КВС на местност „Тарла бахча", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с. Богомилово, Община Стара Загора – собственост на „Пи Ес Ай" АД. С плана за застрояване в имота се установява чисто производствена устройствена зона – Пч – за производствени и складови дейности, с малка височина на застрояване (Н < 10 м), свободно основно застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20% - за изграждане на обект: „Мелница за каменно брашно".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 37203.89 KB

38. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 62.70 по плана на новообразуваните имоти на местност „Лозята", извън урбанизираните територии в землището на с. Ново село – собственост на Илия Николов Колев и Диляна Тенева Колева. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н < 10м) – свободно основно застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 38203.67 KB

39. Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 302.46 по плана на новообразуваните имоти на местност „Стаев трап", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора – собственост на Ангел Вълков Ангелов. С плана за застрояване в имота се установява жилищна устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н < 10 м) – свободно основно застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 39229.98 KB

40. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 259.219 по плана на новообразуваните имоти на местност „Съборената кюприя", извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на Иван Генчев Стоянов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н < 10м) – свободно основно застрояване, със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 40205.30 KB

41. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе на външно ел. захранване на обект «Жилищна сграда», намираща се в поземлен имот № 259.361, по плана на новообразуваните имоти на местност „Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, с обща дължина на кабел от 51 м. Трасето започва от съществуваща въздущна мрежа НН, минаваща през полски път № 259.9515 по плана на новообразуваните имоти на местност „Съборената кюприя", в землището на гр. Стара Загора - общинска публична собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 41225.54 KB

42. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 000233 от КВС на землище с. Маджерито, находящ се извън урбанизираните територии в землището на село Маджерито, община Стара Загора – част от КПИИ – собственост на „ЕВРОПЕТРОЙЛ"ЕООД, гр. Бургас, представлявано от Жечо Иванов Маринов, ЕИК 201770504. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Соп (обществено обслужващи и производствени дейности) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 15м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно.
Подробният устройствен план е неразделна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Комплексна автоснабдителна станция за светли горива и пропан-бутан, автомивка и обслужваща сграда в имот № 000233, землище с. Маджерито, община Стара Загора".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 42203.93 KB

43. Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване за територията на парк «Бедечка», гр.Стара Загора – част от кадастрален район 513, обхващащ следните квартали: №№ 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 43233.88 KB

44. Питания.

pdfСтановища на постоянните комисии606.43 KB

ТЕНЧО СТЕФАНОВ РУКАНОВ,
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ