Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Дневен ред, материали и становища Архив Дневен ред, материали и становища 2011-2015 Дневен ред за заседание № 25 което ще се проведе на 26.09.2013

Дневен ред за заседание № 25 което ще се проведе на 26.09.2013

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

1.Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповедите по чл. 196, ал. 3 и чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 01592.48 KB
 
2.Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества – второ четене
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
 
3. Промяна в инвестиционната програма на общината и извършване на вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2013 година.
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
 
4.Актуализирана бюджетна прогноза на Община Стара Загора за периода 2014 - 2016 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
5.Даване съгласие, Община Стара Загора да кандидатства по проектно предложение на Програма BG06 „Деца и младежи в риск", Компонент 2 „Грижи за деца в риск" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ЕИП/ 2009-2014г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
6. Даване на съгласие на Община Стара Загора за сключване на партньорски споразумения, съгласно изискванията на Финансовия механизъм на ЕИП, както с български публични институции, така и с партньори от страните – донори /Кралство Норвегия, Княжество Лихтенщайн, Исландия/, във връзка с изпълнение на проектно предложение на Програма BG06 „Деца и младежи в риск", Компонент 2 „Грижи за деца в риск".
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
7.Уведомление с вх. № 10-01-757 / 16.11.2012год., направено от частен съдебен изпълнител Кръстьо Ангелов за извършване на правно регламентирани действия съгласно разпоредбите на чл. 61, ал. 2 и чл. 63 от ЗН във връзка с придобиване в собственост на имот по силата на чл. 11 от ЗН.
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
 
8. Откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга: „Управление на услуга от обществен интерес на риск и със средства на концесионера, изразяваща се в управление и поддържане на парк „Станционна градина" в град Стара Загора – реконструкция, рехабилитация, управление и поддръжка, срещу правото на концесионера да експлоатира обекта на концесията като получава приходи от извършваните от него дейности".
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
9.Отмяна на Решение № 704, отразено в Протокол № 21 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 16.05.2013г.
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
 
10. Издаване на запис на заповед от община Стара Загора в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 24/226/00321 от 23.04.2013г. по мярка 226 за Проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на с. Борилово, Община Стара Загора", сключен между Община Стара Загора и ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
11. Приемане на Декларация от група общински съветници.
Вносител: Н. Горова, М. Динева, М.Пенчев, К.Петков и Св.Георгиева
 
12. Приемане на Декларация, касаеща проекта за промяна на Закона за вероизповеданията.
Вносители: Маноил Манев, Николай Диков
 
13.Отмяна на решение 877/ 25.07.2013. на Общински съвет Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
 
14.Промяна на Решение № 492 по Протокол № 16 от заседание на Общински съвет Стара Загора проведено на 29 ноември 2012 година
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
 
15. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от имот частна общинска собственост представляващ «Ромския културен център» за нуждите на Второ РУ «Полиция» - Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
 
16.Предложение за решение за отпускане на персонални пенсии (по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ на наследника на починалия Иван Ценков Цанков починал на 01.10.2012год. за дете – Дария Иванова Цанкова, родена на 16.04.2012год
Вносител: ИЛКА ПЕТКОВА- Председател на ПК по Социална политика
 
17.Предложение за решение по молбата на Станка Иванова Димитрова, с постоянен адрес: Стара Загора, ул."Георги Райчев"№17, до Президента на Република България за опрощаване на публични задължения на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България
Вносител: ИЛКА ПЕТКОВА- Председател на ПК по Социална политика
 
18.Предложение за предоставяне за ползване на имот, частна общинска собственост, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.505.277.1.4, намираща се в сграда №1, с идентификатор 68850.505.277.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.505.277, сградата находяща се в град Стара Загора, на адрес ул. Хаджи Димитър Асенов №2, за ползване от СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ПО КУЛТУРИЗЪМ - КОБРА", с ЕИК от регистър БУЛСТАТ:833171696, вписано в регистъра на СНЦ при Окръжен съд град Стара Загора, с решение № по ф.д. 3216/1994г. по описа на същия съд, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, езеро „Загорка".
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
 
19. Предоставяне на имот- частна общинска собственост на СНЦ Ансамбъл „Загорче"- Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
 
20. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от общински поземлен имот с идентификатор 68850.515.69 на СНЦ „Екстрийм клуб – Стара Загора" и за стопанисване и експлоатация на монтирани и изградени рампи и съоръжения.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
21. Предоставянена имот–частна общинска собственост на СНЦ „МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ КАРАКАЧАНСКО КУЧЕ" – гр.Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
22.Присъждане на награда „Стара Загора".
Вносител: Емил Христов - Председател ОбС 
 
23. Удостояване с отличието „Почетен гражданин на Стара Загора".
Вносител: Емил Христов - Председател на ОбС 
 
24.Провеждане на конкурс за управител на „Ученическо хранене" ЕООД.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
25.Провеждане на конкурс за управител на „Обредни дейности" ЕООД.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
26. Провеждане на конкурс за управител на „Автосервиз на здравни заведения" ЕООД.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
27. Провеждане на конкурс за управител на „Мересев" ЕООД.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
28.Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на Плана за регулация за УПИ V-6709,ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СПОРТНА ПЛОЩАДКА от кв. 830; УПИ VI-6706,6711,6713,6714-ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ от кв. 823 и УПИ X-6710,ОБЩ. от кв. 831 и План за застрояване на новообразуваните: УПИ IX-6713 от кв. 830; УПИ X-6747 от кв. 831; УПИ XII-6750; УПИ XIII-6747; УПИ XIV-6752 и УПИ XV-6751 от кв. 823 - кадастрален район 513 от кв.„Бедечка", във връзка със Заявление рег.№ 19-05-1-104 от 31.05.2013г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
29. Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с №000165 по КВС на с. Малка Верея, Община Стара Загора с площ от 17,672 дка. и АОС /публична/ № 11218 от 11.02.2013 г. с НТП „ Пасище, мера".
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
30. Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с №006013 по КВС на с. Пряпорец, Община Стара Загора с площ от 4,133 дка. и АОС /публична/ № 11859 от 12.06.2013 г. с НТП „ Пасище, мера".
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
31. Удължаване срока на действие на Договор №1903/20.09.2010 год. за наем на общински обект от павилионен тип, в кв. 170, гр. Стара Загора, с административен адрес:ул. „Граф Игнатиев(североизточен ъгъл на ул. Граф Игнатиев" и ул. Цар Иван Шишман")
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
32. Продажба на застроен урегулиран поземлен имот V195, кв. 12 „Зора" по плана на гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
33.Продажба на общински урегулиран поземлен имот ХІV5233, кв. 256 по плана на гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
34.Продажба на новообразувани имоти, находящи се в местност «Клисаджик», землище на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
35.Продажба на общински урегулиран поземлен имот ІІ45, кв.3 по плана на с.Лясково, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
36.Продажба на общински имоти – частна общинска собственост, находящи се в местност «Тетрата», землище с. Богомилово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
37. Продажба на общински имот с № 056001, местност «Долчините», землище с. Елхово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
38. Продажба на урегулиран поземлен имот ХІV977, кв. 89, по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
39.Покупка на имоти - частна собственост
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
40.Прекратяване на съсобственост в кв. 39, „Голиш", гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
41. Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ286, кв. 3 по ПУП на с. Лозен
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
42. Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ513, кв.68 по ПУП на с.Змейово, общ.Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
43. Прекратяване на съсобственост в УПИ І97, кв.14 по ПУП на с.Остра Могила, общ.Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
44.Прекратяване на съсобственост в УПИ V49, кв. 16 по ПУП на с. Загоре
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
45.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV625, кв. 32 по ПУП на с. Богомилово
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
46.Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ112, кв. 95 по ПУП на с. Хрищени
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
47. Предварително съгласие за прокарване трасе на външно ел. захранване за поземлени имоти с номера № 030011, № 030012, № 030013, № 030014, № 030015 и № 030016, землище с. Колена, общ. Стара Загора – през поземлен имот № 000110 – полски път – собственост на Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
48.Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.217.38", през ПИ с идентификатор 68850.218.53 и ПИ с идентификатори 68850.218.714 – за селскостопански, горски, ведомствен път от КК на гр. Стара Загора - общинска публична собственост, във връзка със Заявление рег.и.10-07-447 от 01.08.2013г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
49. Предварително съгласие за преминаване на: „Външно ел. захранване за ПИ № 102022, землище с. Ракитница" през ПИ № 000072 – „За селскостопански горски ведомствен път", ПИ № 000172 и ПИ № 000276 – „Депо за битови отпадъци /сметище/" и ПИ № 000195 – „пасище" общинска публична собственост, във връзка със Заявление рег. и. 10-01-5611/30.08.2013г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
50. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатори 68850.78.890; 68850.78.313 от КК на землище – Стара Загора и ПИ № 000626 от КБС на землище с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 10-33-353 / 02.09.2013г.
 Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
51.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.197 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-171 от 21.08.2013год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
52. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 000473 от КВС на землището на с. Дълбоки, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-169/ 20.08.13г. на „Унитех" ООД – гр.Ст. Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
53. Разрешение за изработването на ПУП – изменение на Плана за застрояване за ПИ № 016024 и ПИ № 016041 от КВС на землището на с. Калитиново, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-158/ 30.07.2013год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
54. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.78.891 от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-165/ 08.08.2013год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
55. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.123.326 от кадастралната карта /КК/ на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-173/ 22.08.2013год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
56. Разрешение за изработването на ПУП – изменение на Плана за регулация за УПИ № I ЖСиГ от кв. 632-"Железник" по плана на гр. Ст. Загора и План за застрояване за новообразуваните: УПИ № XXIV1017 от кв. 633-„Железник" и УПИ № XXV1019 от кв. 632-„Железник", във връзка със Заявление № 19-06-148/ 12.07.2013год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
57. Разрешение за възлагане изработването на Подробен устройствен план – изменение на Плана за регулация за УПИ V5187а, и улица с о.т. 945б - о.т.945в в кв.9 "Индустриален" по регулационния план на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора
 
58. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 000888 от КБС на землище с. Змейово, община Стара Загора, собственост на ДГЦ – Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 10-01-5357/20.08.2013г.
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора
 
59. Разрешение за изработването на ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатори: 68850.508.1, 68850.508.2, 68850.508.3, 68850.508.4, 68850.508.5, 68850.508.6, 68850.508.7, 68850.508.8, 68850.508.9, 68850.508.10, 68850.508.11, 68850.508.12, 68850.508.13, 68850.508.14, 68850.508.15, 68850.508.16, 68850.508.17, 68850.508.18, 68850.508.19, 68850.508.20, 68850.508.21, 68850.508.22, 68850.508.23, 68850.508.24, 68850.508.25, 68850.508.27, 68850.508.28, 68850.508.29, 68850.508.30, 68850.508.31, 68850.508.32, 68850.508.33, 68850.508.34, 68850.508.35, 68850.508.36, 68850.508.37, 68850.508.38, 68850.508.39, 68850.508.42, 68850.508.51, 68850.508.52, 68850.508.54, 68850.508.55, 68850.508.56, 68850.508.57, 68850.508.58, 68850.508.59, 68850.508.60, 68850.508.61, 68850.508.62, 68850.508.63, 68850.508.64, 68850.508.66, 68850.508.67, 68850.508.68, 68850.508.69, 68850.508.70, 68850.508.71, 68850.508.72 и 68850.508.73 от кад. район 508 и ПИ с идентификатори: 68850.529.2 и 68850.529.3 от кад. район 529 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 10-33-361/ 04.09.2013 год
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора
 
60.Разрешение за изработването на ПУП – изменение на ПРЗ на кв. №№ 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 в „Индустриална зона-изток", „Индустриална зона-запад" и жк "АПК" по плана на гр. Ст. Загора, във връзка със Заявление р.и 10-33-360/ 04.09.2013г.
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора
 
61. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ № 258.3 по плана на новообразуваните имоти, в землището на гр. Стара Загора – собственост на Красимир Стефанов Янакиев – за изграждане на обект: „Жилищна сграда", във връзка със Заявление вх. № 94-К-03550-5 от 17.09.2012 год.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
 
62. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ № 028053 от КВС на землище с. Могила, общ. Стара Загора, за изграждане на обект „Автомобилен парк"- във връзка със Заявление рег.№ 68-00-1608-2 от 10.10.2012год. на "ПИР-ИМПЕКС" ЕООД, гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора
 
63.Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – канализационно отклонение за заустване на отпадни води от ПИ №№ 118007, 118008 и 118009 от землище с. Пряпорец, община Стара Загора, с обща дължина на трасето от 3,48 м, във връзка със Заявление рег.№ 19-05-1-52/ 18.03.2013г. на „Нибострой-Босолов" ООД.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
64.Одобряване на ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за ПИ № 032037 и ПИ № 000163 - землище с. Малко Кадиево,общ. Ст.Загора - «Пускова камера на Газопроводно отклонение Димитровград», във връзка със Заявление рег.и 19-05-1-122 от 18.06.2013г. на «Булгартрансгаз» ЕАД.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
65.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.46.951 и ПИ с идентификатор 68850.46.952 от КК на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-05-1-50/14.032013г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
66. Питания.