Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Дневен ред, материали и становища Архив Дневен ред, материали и становища 2011-2015 Дневен ред за заседание № 26 което ще се проведе на 31.10.2013

Дневен ред за заседание № 26 което ще се проведе на 31.10.2013

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
 
1.Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци – първо четене
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

2.Наредба на пазарите на територията на Община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

3.Наредба за наградите и отличията на Община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

4.Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – първо четене
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

5.Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповедите по чл.196, ал.3 и чл.225а, ал.3 от ЗУТ – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

6.Определяне размер на таксата за битови отпадъци за 2014г.
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

7.Одобряване на план сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Стара Загора през 2014г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

8.Присъждане на награда Икар.
Вносител:Емил Христов- - Председател на ОбС

9.Присъждане на награда „Николай Лилиев"
Вносител:Емил Христов- -Председател на ОбС

10.Отмяна на Решение № 895/26.09.2013г. на Общински съвет Стара Загора
Вносител: Емил Христов -Председател ОбС

11.Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора"
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

12.Споразумение между Община Бургас, Община Стара Загора и „Тролейбусни превози" ЕООД – гр. Стара Загора във връзка с изпълнение на проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен" за доставка на подвижен тролейбусен състав за нуждите на обществения градски транспорт на Община Бургас, Община Варна, Община Плевен и Община Стара Загора, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт", Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г."
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

13.Даване на съгласие за увеличаване на капитала на общинско дружество „Тролейбусни превози" ЕООД във връзка с реализацията на проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Стара Загора, Бургас, Варна и Плевен" за доставка на подвижен тролейбусен състав за нуждите на обществения градски транспорт на Община Стара Загора, Община Бургас, Община Варна и Община Плевен, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт", Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г."
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

14.Упълномощаване на Кмета на община Стара Загора за издаване запис на заповед в полза на община Бургас, като обезпечение, гарантиращо пълния размер на полученото авансово плащане по проект„Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Стара Загора, Бургас, Варна и Плевен" , финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/13/1.50/01/35 „Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт", Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г."
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

15.Одобрение на Общински план за развитие /ОПР/ на Община Стара Загора за периода 2014-2020г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

16.Даване съгласие за брак на дълготраен материален актив на «Център за психично здраве» ЕООД
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

17.Даване на съгласие за отдаване под наем на обособени помещения в сградата на училища, публична общинска собственост, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

18.Поставяне на възпоменателна плоча на загиналите за Отечеството в Балканските войни и Първата световна война жители на с. Елхово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

19.Изграждане на демонстрационноатрактивен център в старинен стил.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

20.Обръщение към правителството на Република България.
Вносител: Маноил Манев - Общински съветник

21.Определяне на представител на Община Стара Загора за учредяване на СНЦ „Българска асоциация на Зоопарковете и Аквариумите" /БАЗА/.
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

22.Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с № 000384 по КВС на с. Казанка, Община Стара Загора с площ от 2 242 дка и АОС /публична/ № 12100 от 09.09. 2013г. с НТП „Пасище, мера"
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

23.Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с № 000297 по КВС на с. Малка Верея, Община Стара Загора с площ от 20,738 дка и АОС /публична/ № 11899 от 21.06.2013г. с НТП „Пасище, мера".
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

24.Промяна на ПУП – ПР в кв. 4, „Индустриален", гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

25.Промяна на ПУП – ПР в кв. 40, с. Змейово и обявяване на част от улица с ОТ 165-164-162 за частна общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

26.Предприемане на действия за усвояване на опожарена дървесина, вследствие от възникнал пожари в терени общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

27.Удължаване срока на действие на Договор №500/29.03.2007 г. за наем на общински обект- помещение, част от сграда, с площ от 16.95 кв. м, гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис І"№ 43
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

28.Възмездно придобиване на право на собственост върху имоти частна държавна собственост с номера № 102020, № 102027, № 102028 и № 102029, с променено предназначение в землището на с. Ракитница, община Стара Загора за изграждане на обект „Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора".
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

29.Учредяване на възмездно право на строеж на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД върху УПИ Iза здравен комплекс, кв. 524 по ПУП на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

30.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ860, кв. 9 по ПУП на с.Богомилово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

31.Прекратяване на съсобственост в УПИ V290 , кв. 40 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

32.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ344, кв. 26 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

33.Прекратяване на съсобственост в УПИ І672, кв. 85 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

34.Прекратяване на съсобственост в УПИ XV134, кв. 42 по ПУП на с. Змейово, общ. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

35.Прекратяване на съсобственост в УПИ XI31, кв.2 по ПУП на с. Малка Верея, общ. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

36.Прекратяване на съсобственост в УПИ III30, кв.7 по ПУП на с. Руманя общ. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

37.Прекратяване на съсобственост в УПИ IV801, кв.2 по ПУП на с. Богомилово, общ. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

38.Прекратяване на съсобственост в УПИ VII общ., кв. 9 по ПУП на с. Пряпорец, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

39.Продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

40.Продажба на общинско жилище, апартамент № 2, находящ се на ул."Арх. Хр. Димов" № 14, вх. 0, ет. 1 на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

41.Продажба на общинско жилище, апартамент № 12, находящ се на ул."Никола Петков" № 49, ет. 2 на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

42.Продажба на общинско жилище, апартамент № 16, находящ се в кв. „Три чучура", бл. 56, вх. О, ет. 2 на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

43.Продажба на общинско жилище, апартамент № 56, находящ се в кв. "Три чучура", бл. 47, вх. Б, ет. 5 на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

44.Продажба на имоти – частна общинска собственост в кв."Железник", гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

45.Продажба на имот – частна общинска собственост в с. Казанка, м. „До селото", Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

46.Продажба на имоти – частна общинска собственост в кв. „Кольо Ганчев", гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

47.Продажба на имоти – частна общинска собственост в кв. „Голиш", гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

48.Продажба на общински урегулиран поземлен имот XI240 в кв. 19 по ПУП на с. Сулица, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

49.Предоставяне на имот – публична общинска собственост на Министерство на младежта и спорта.
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

50.Разрешение за изработването на ПУП- Парцеларен план за трасе на обект" Обследване на канализационна мрежа на гр. Стара Загора и изготвяне на план за нейната рехабилитация, което да гарантира съвместимостта й с новоизградената ГПСОВ", ПОДОБЕКТ „ Реконструкция на главен профил на I кв.Зора"
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

51.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.313 местност Съборената кюприя землище Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-204 от 9.10.2013год.
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

52.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 207.231 по плана на новообразуваните имоти на землище с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-187 от 16.09.2013год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

53.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 301.246 по плана на новообразуваните имоти на землище с. Лясково, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-196 от 27.09.2013год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

54.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 070007 от КВС на землище с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-184 от 11.09.2013год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

55.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабел ниско напрежение – външно ел. захранване на поземлен имот /ПИ/ № 107028 от КВС на землище с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-183/ 10.09.2013 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

56.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за обект: „Транспортно-комуникационна връзка между ПИ № 037035 и ПИ № 037034" от КВС на землище с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-05-1-141/ 15.07.2013г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

57.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Пътна връзка до ПИ с идентификатор 68850.209.25" от КК на землище гр. Ст. Загора, във връзка със Заявление № 19-05-1-124/ 21.06.2013г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

58.Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ № 68850.210.5 от КК на землище гр. Стара Загора, за изграждане на обект „Сграда за обществено и делово обслужване"- във връзка със Заявление рег.№ 68-00-2222-1 от 03.05.2011год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

59.Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване за ПИ № 084033 от КК на землище с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-05-1-150 от 01.08.2013 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

60.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.224.42 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-05-1-132/09.07.2013г
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

61.Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на План за регулация за УПИ І Жилищно строителство, подземни гаражи, надземни гаражи и КОО в кв.654"Военен терен"; УПИ І Жилищно строителство, подземни гаражи и надземни гаражи , УПИ ІІ Обединено детско заведение и УПИ ІІІ Жилищно строителство в кв.655"Военен терен" по плана на гр. Стара Загора във връзка със Заявление рег.№ 10-33-240 от 08.05.2013г
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

62.Питания.