Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Дневен ред, материали и становища Архив Дневен ред, материали и становища 2011-2015 Дневен ред за заседание № 27 което ще се проведе на 28.11.2013

Дневен ред за заседание № 27 което ще се проведе на 28.11.2013

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
1.Наредба за наградите и отличията на Община Стара Загора – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

2.Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – второ четене
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

3.Наредба на пазарите на територията на Община Стара Загора – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

4.Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

5.Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 30.09.2013 година.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

6.Промени в числеността на структурата на общинска администрация, касаещи звено Общинска охрана.
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

7.Попълване състава на Постоянните комисии по здравеопазване и екология и култура, туризъм и вероизповедания на Общински съвет
Вносител: Емил Христов - Председател на ОбС

8.Определяне на представител на Община Стара Загора за участие в Управителния съвет на Фондация за бездомни кучета Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

9.Определяне представител на община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, на „В и К" ЕООД – Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

10.Регионален Генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия" ВиК" ЕООД гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

11.Дарение на имот частна общинска собственост в с. Борово на Старозагорската Света Митрополия
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

12.Провеждане на конкурс за управител на «Център за психично здраве» ЕООД
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

13.Провеждане на конкурс за управител на «Дентален център-І» ЕООД
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

14.Провеждане на конкурс за управител на «Комплексен онкологичен център» ЕООД
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

15.Провеждане на конкурс за управител на "Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания" ЕООД
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

16.Промяна на седалището и адреса на управление на общинското търговско дружество „Обредни дейности" ЕООД.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

17.Предоставяне на имот – общинска собственост на НЧ „Митьо Станев – 1929г." – с. Малко Кадиево.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

18.Предоставяне на имот – частна общинска собственост на фондация „Дон Боско България".
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

19.Изменение и допълнение на решение № 946 от Протокол 26/31.10.2013г. на Общински съвет Стара Загора
Вносител: Емил Христов - Председател на ОбС

20.Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от имот публична общинска собственост, представляващ: помещение с площ от 90 кв. м, в северозападната част на сграда с идентификатор 68850.258.593.2 от „Дом на инвалида", в землището на гр. Стара Загора, местност Беш бунар, ПИ с идентификатор 68850.258.593
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

21.Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с № 000297 по КВС на с. Малка Верея, Община Стара Загора с площ от 20,738 дка и АОС /публична/ № 11899 от 21.06.2013г. с НТП „Пасище, мера".
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

22.Учредяване безвъзмездно право на ползване за част от имот – частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Филаделфия" 2002.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

23.Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII251, кв. 106 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

24.Прекратяване на съсобственост в УПИ XX373, кв. 32 по ПУП на с. Малка Верея, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

25.Прекратяване на съсобственост в УПИ III289, кв. 61 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

26.Предложение за решение по молбата на Станимира Димова Генева с постоянен адрес: с. Хрищени, общ. Стара Загора до Президента на Република България за опрощаване на публични задължения (неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете) на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.
Вносител: Илка Петкова - Председател на ПК по Социална политика

27.Предложение за решение по молбата на Мариана Неделчева Димова-Колева, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, бул. „Княз Александър Батенберг" № 19, ет. 4, ап.9 до Президента на Република България за опрощаване на публични задължения (неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете) на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.
Вносител: Илка Петкова - Председател на ПК по Социална политика

28.Продажба на общинско жилище, апартамент № 43, находящ се в кв. „Зора" ул. „Малина" № 3, вх. Б, ет. 4 на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

29.Продажба на общинска жилищна сграда находяща се в УПИ ХІ218 кв.100 по ПУП на с.Дълбоки на настанен в нея наемател.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

30.Продажба на общински имот – частна общинска собственост с № 059024, землище с. Кирилово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

31.Продажба на общински имоти – частна общинска собственост с № 063002; 063004; 063009; 063016, землище с. Кирилово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

32.Продажба на общински имоти – частна общинска собственост с № 002018, 002128 и 004004, землище с. Кирилово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

33.Продажба на общински имоти – частна общинска собственост с № 065007; 066006; 067004; 067006, землище с. Кирилово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

34.Продажба на общински имоти – частна общинска собственост с № 101050 и 104005, землище с. Богомилово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

35.Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ № 110001 от КВС на землище с. Хрищени, община Стара Загора. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване за ПИ № 110001, землище с. Хрищени, във връзка със Заявление р.№ 94-Л-00155-6306/22.03.11г
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

36.Одобряване на проект за подробен устройствен план - План за регулация за поземлени имоти №№ 001001, 001002, 001017, 001015, 001004, 001010, 001110, 001101, 001102, 001005, 001009, 001006, 001120, 001011, 001113, 001012, 001013, 001111, 001007, 001077, 001777, 001008, 001114, 001014, 001122, 001016, 000048, 001038, 001129, 001130, 001142, 001243, 001244, 001163, 001261, 001161, 001361, 001284, 001267, 001168, 001269, 001170, 001262, 001271, 001177, 001771, 001541, 001197, 000317, 000047, 000230, 000310, 000212, 000213, 000218, 000215, 000217 от КВС на землището на с. Преславен, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

37.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ №№ 107068, 107069, 107070, 107072, 107073, 107074, 107075, 107076, 107077, 107078, 107079, 107080, 107081 и 107082 от КВС на землище с. Малка Верея, община Ст. Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-200/ 01.10.2013 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

38.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 256.88 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-218 от 21.10.2013год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

39.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.428 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-219 от 21.10.2013год.
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

40.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на „Пътна връзка за обслужване на ПИ № 071043" от КВС на землище с. Загоре, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-213 от 18.10.2013г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

41.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 270.56 по плана на новообразуваните имоти на землище с. Остра могила, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-230 от 04.11.2013год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

42.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 270.57 по плана на новообразуваните имоти на землище с. Остра могила, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-229 от 04.11.2013год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

43.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за външно Ел. захранване на поземлен имот /ПИ/ № 057005 от КВС на землище с. Дълбоки, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-231/ 05.11.2013 год.
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

44.Питания.