Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Дневен ред, материали и становища Архив Дневен ред, материали и становища 2011-2015 Дневен ред за заседание № 28 което ще се проведе на 19.12.2013

Дневен ред за заседание № 28 което ще се проведе на 19.12.2013

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
1. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

2.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, приета на Общински съвет с решение № 107 от 29.03.2012 г., с последни изменения съгласно решение № 760 от 27.06.2013 г. – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

3.Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

4.Приемане на Правилник за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Община Стара Загора.
Вносител: Тенчо Руканов - Председател на ПК по ОССП
 
5.Промяна в инвестиционната програма на общината и извършване на вътрешни компенсирани промени в приходната и разходна част на бюджета за 2013г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
6.Одобрение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Стара Загора/ ИПГВР/ по проект „Подготовка за градско възстановяване и развитие за град Стара Загора" по договор BG 161PO 001/1.4-07/2010/005 с ОППР
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

7.Отмяна на Решение 951/31.10.2013г. на Общински съвет Стара Загора относно увеличаване на капитала на общинското търговско дружество „Тролейбусни превози" ЕООД
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

8.Увеличаване на капитала на общинското търговско дружество „Тролейбусни превози" ЕООД с парична вноска
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

9.Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович", насрочено на 06.01.2014г, при липса на кворум на 21.01.2014г.
Вносител: Емил Христов - Председател на ОбС

10.Приемане на общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от ромски произход за учебната 2013/2014г. в изпълнение на Националната стратегия на република България за интегриране на ромите (2012-2020г.) и Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

11.Допълване на Решения № № 900, 901, 902 и 903 от 26.09.2013г. относно провеждане на конкурси за управители на общински търговски дружества.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

12.Изменение на Решение № 28 от Протокол 4/22.12.2012г., касаещо т.2 - членове на комисията.
Вносител: Емил Христов - Председател на ОбС

13.Предоставяне и актуализиране ползването на общинските мери и пасища.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

14.Учредяване право на строеж за изграждане на навес за строителни материали и инвентар в УПИ ХХІІІ465, кв. 424 по ПУП на гр. Стара Загора (имот с идент.№ 68850.519.138)
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

15.Учредяване право на строеж за изграждане на 4 броя надземни гаражи в УПИ Іжил.строителство и подземни гаражи, кв. 96 по ПУП на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

16.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ118, кв. 15 по ПУП на с. Малко Кадиево, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

17.Продажба на общински урегулиран поземлен имот VІІ279, кв.59 по плана на с.Хрищени, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

18.Продажба на общински имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Змейово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

19.Продажба на имоти с №№ 000006 и 000286 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

20.Продажба на имоти с №№ 000132, 000758, 009036, 009092 и 009093 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

21.Продажба на имоти с №№ 000247, 000301, 000305, 000333 и 001323 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

22.Продажба на имоти с №№ 000251, 000260, 000268, 000396 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

23.Продажба на имоти с №№ 000374, 000376, 000617, 000624, 000625, 000631 и 000633 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

24.Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

25.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, приета на Общински съвет с решение № 107 от 29.03.2012 г., с последни изменения съгласно решение № 760 от 27.06.2013 г. – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

26.Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.45.1", през ПИ с идентификатор 68850.44.33 – за селскостопански, горски и ведомствен път от КК на гр. Стара Загора - общинска публична собственост, във връзка със Заявление рег.и.10-01-7269 от 11.11.2013г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

27.Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на трасе за обект: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГЛАВЕН ПРОФИЛ I НА КВ. "ЗОРА", през ПИ № 000671 – полски път в землище с. Хрищени - общинска публична собственост.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

28.Даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация за улица „Св. Княз Борис", кв. 46Б по плана на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
29.Даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация по реда на чл.16 ал.1 от ЗУТ за общински имот с идентификатор № 68850.530.7 по кадастралната карта на гр. Стара Загора и улица с о.т. 206-281-1, кв.264"Македонски" по рег. план на град Стара Загора – публична общинска собственост във връзка със заявления вх.№ 94-К-01573-1/16.03.2012 г. и вх.№10-01-6954 от 29.10.2013г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

30.Даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация за улица о.т. 2310 – о.т.2309 по регулационния план на гр. Стара Загора във връзка със заявление вх.№19-06-239 от 14.11.2013г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

31.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.377 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-251 от 25.11.2013 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

32.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 005001 от КВС на землище с. Богомилово, община Ст. Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-242/ 14.11.2013 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

33.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за външно Ел. захранване на поземлен имот /ПИ/ № 000473 от КВС на землище с. Дълбоки, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-227/ 31.10.2013 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

34.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за кабелно трасе за обект: „ Външно ел. захранване за ПИ № 102022 от землище с. Ракитница, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-01-5-494/ 22.08.2013г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

35.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 70202.170.23 от кадастралната карта на землище с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-253/ 26.11.2013 г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

36.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 032015 от КВС на землище с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-254/ 26.11.13г. на „Кубин БГ"ЕООД Ст. Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

37.Питания.