Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Дневен ред, материали и становища Архив Дневен ред, материали и становища 2011-2015 Дневен ред за заседание № 29 което ще се проведе на 30.01.2014

Дневен ред за заседание № 29 което ще се проведе на 30.01.2014

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

1.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използването на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

2.Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора.
Вносител: Емил Христов - Председател ОбС Стара Загора

3.Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода юли – декември 2013 г.
Вносител: Емил Христов - Председател ОбС Стара Загора

4.Приемане на годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията на Община Стара Загора.
Вносител: Емил Христов- Председател ОбС Стара Загора

5.Годишна програма за управление и разпореждане на имоти – общинска собственост през 2014г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

6.Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд за 2014г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

7.Избор на управител на „ Мересев" ЕООД.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

8.Избор на управител на „Обредни дейности „ЕООД
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

9.Именуване на улица на територията на град Стара Загора
Вносител: Емил Христов - Председател ОбС Стара Загора

10.Дарение на имот частна общинска собственост в с. Малка Верея на Старозагорска Света Митрополия.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

11.Предоставяне за управление на имот публична общинска собственост с площ 60 000 кв.м., находящ се в гр. Стара Загора, парк „Митрополит Методи Кусев"
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

12.Отдаване под наем след тръжна процедура на обособени части публична общинска собственост, представляващи: „Бюфет – публика" /от119.29кв.м./, на ниво +0.00 /второ етажно ниво/ и „Бюфет – артисти" с прилежащите към него склад – бюфет и склад - офис /от общо 98.25 кв.м./, на ниво +3.38 /трето етажно ниво/, находящи се в сграда „Народна опера", гр.Стара Загора, бул.„Митрополит Методи Кусев" №30, представляваща по кадастрална карта сграда с идентификатор 68850.515.2.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.515.2
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

13.Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, представляващ: три броя помещения, с обща застроена площ от 53,00 кв.м. и тоалетен възел със застроена площ 6,00 кв.м, находящи се в югоизточния ъгъл на третия етаж от триетажна масивна сграда, в поземлен имот с пл. № 299 и пл. № 300 в кв. 37, съгласно АОС № 01663 / 17.09.2001г. – сграда на Кметство, с. Калояновец, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
14.Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, представляващ, Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ І Дом за деца, кв.38, с. Дълбоки /бивш дом за деца и юноши/, Община Стара Загора, по реда на ЗПСК
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

15.Продажба на урегулиран поземлен имот VIIсонс,кв. 23 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

16.Продажба на общинско жилище, апартамент № 19, находящ се на бул. „Никола Петков" № 49, ет.3 на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

17.Продажба на имоти – частна общинска собственост в кв."Кольо Ганчев", гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

18. Продажба на имоти с №№ 080180, 150060, 210050 и 280130 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Бенковски, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

19.Продажба на имоти с №№ 005039, 017031 и 017041 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Лясково, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

20.Продажба на имоти с №№ 000258 и 031008 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Маджерито, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

21.Продажба на имоти с №№ 047006, 048111, 063015, 073005, 073006, 073007 и 105003 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

22.Продажба на имоти с №№ 000890, 033001, 082012 и 123017 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Змейово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

23.Учредяване право на строеж за изграждане на гараж и санитарен възел в УПИ VI 362,363 кв. Лозенец по ПУП на гр. Стара Загора/ имот с идент.№ 68850.512.4428/
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

24.Прекратяване на собственост в УПИ VII398,кв. 41 по ПУП на с. Оряховица, общ. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

25.Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ447, кв.50 по ПУП на с.Горно Ботево, общ.Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

26.Прекратяване на съсобственост в УПИ V127, кв.52 по ПУП на с.Християново, общ.Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

27.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ150, кв.12а по ПУП на с.Ново село, общ.Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

28.Предложение за решение по молбата на Eлена Атанасова Боюклиева, с постоянен адрес: гр.Стара Загора, до Президента на Република България за опрощаване на публични задължения (неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете) на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България
Вносител: Илка Петкова - Председател на ПК по социална политика

29.Частично изменение на ПУП – ПР в кв. 1518, кв. „Три чучура-юг", гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
30.Одобряване на план- схема за поставяне на два броя навеси за автоспирка върху общ. терен в УПИ №VI Градина от кв.6 – по плана на гр.Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

31.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 251.136 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-256 от 26.11.2013год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

32.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 255.88 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-262 от 05.12.2013год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

33.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 255.124 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-263 от 05.12.2013год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

34.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 312.71 по плана на новообразуваните имоти на землище с. Лясково, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-209 от 15.10.2013 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

35.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 064050 от КВС на землище с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-266 от 12.12.2013 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

36.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.117.16 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-255/ 26.11.13 г. на „ТРАК" ЕООД
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

37.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: "Обследване на канализационна мрежа на гр. Стара Загора и изготвяне на план за нейната рехабилитация, което да гарантира съвместимостта й с новоизградената ГПСОВ", подобект: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГЛАВЕН ПРОФИЛ I НА КВ. "ЗОРА".
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

38.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 038001 от КВС на землище с. Борилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-267 от 13.12.2013 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
39.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.65.27 от кадастралната карта /КК/ на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-7/ 08.01.2013 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

40.Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ № 259.211 по плана на новообразуваните имоти, в землището на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-05-1-117 от 05.06.2013 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

41.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване за поземлени имоти с номера №№ 030011, 030012, 030013, 030014, 030015 и 030016 в землището на с. Колена, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

42.Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.217.38 - землище гр. Стара Загора; Одобряване на ПУП – Парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.217.38 от Кадастралната карта на землище гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

43.Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за обект: Външно ел. захранване на ПИ № 057005, през улица с о.т.245 – о.т.323 и ПИ № 000109 – полски път от землище с. Дълбоки, община Стара Загора - общинска публична собственост, във връзка със Заявление р.и.10-01-8363/ 21.12.2013г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

44. Питания.