Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Дневен ред, материали и становища Архив Дневен ред, материали и становища 2011-2015 Дневен ред за заседание № 31 което ще се проведе на 27.03.2014

Дневен ред за заседание № 31 което ще се проведе на 27.03.2014

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
1.Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2015 – 2017г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

2.Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Интегриран воден проект за Стара Загора"
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

3.Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Стара Загора за 2013 година
Вносител: Иванка Сотирова - Председател на МКБППМН

4.Съгласуване на годишен план за 2014 година и Стратегически план за периода 2014-2016 години на Звено „Вътрешен одит" при Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

5.Възлагане на одит за заверка на годишните финансови отчети за 2014г. на общинските търговски дружества
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

6.Приемане на аналитична справка по Отчета за изпълнение на дейностите в общинския план за младежта през 2013 г. и приемане на Общински годишен план за младежта 2014 г. в изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта 2010-2020 г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

7.Промяна по бюджета на Община Стара Загора за 2014год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

8.Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора през 2013 год. в изпълнение на Общински програми по околна среда: „Програма за опазване на околната среда с период на действие 2009 – 2013 г."; „Актуализирана програма за намаляване на нивата на замърсители в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества в района на Стара Загора с период на действие 2011 – 2015 год."; „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Стара Загора с период на действие 2011-2020 год." и „Програма за намаляване на нивата на азотен диоксид и достигане на установените норми в района на община Стара Загора за периода 2013 – 2015 г."
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

9.Одобряване на Стратегическа карта за шум в околната среда и агломерация Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

10.Даване на съгласие за кандидатстване с проект: „Въвеждане на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари на територията на община Стара Загора" по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от ПРСР за периода 2007-20013 г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

11.Вземане на решение от общински съвет, че дейностите по проект: „Въвеждане на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари на територията на община Стара Загора" съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

12.Избор на управител на „Автосервиз на здравни заведения" ЕООД
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

13.Избор на управител на "Дентален център-I" ЕООД
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

14.Избор на управител на "Ученическо хранене" ЕООД
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

15.Вземане на решение, на основание чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредба № 9 от 26 Юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения, за одобряване кандидата д-р Любомир Живков Любенов, като спечелил конкурса за управител на лечебно заведение – специализирана болница за активно лечение на пневмо-физиатрични заболявания – Стара Загора ЕООД, с ЕИК:000812172
Вносител: Даниел Вълчев - Председател на комисията за провеждане на конкурс

16.Вземане на решение, на основание чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредба № 9 от 26 юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения, за одобряване кандидата д-р Петьо Вълчев Чилингиров, като спечелил конкурса за управител на лечебното заведение – комплексен онкологичен център – Стара Загора ЕООД, с ЕИК:000812197
Вносител: Стефан Анков - Председател на комисията за провеждане на конкурс

17.Вземане на решение, на основание чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредба № 9 от 26 юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения, за одобряване кандидата д-р Стефан Трендафилов Гарванов, като спечелил конкурса за управител на лечебното заведение – център за психично здраве Стара Загора ЕООД, с ЕИК:000812208.
Вносител: Стефан Анков - Председател на комисията за провеждане на конкурс

18.Промяна наименованието на „Търговска гимназия Княз Симеон Търновски"
Вносител: Тихомир Томов - Общински съветник

19.Преименуване на местности на територията на Община Стара Загора
Вносител: Група Общински съветници

20.Приемане на Решение за подкрепа на Декларацията приета от Общински съвет Карлово.
Вносител: Гергана Микова - Общински съветник

21.Одобряване проект на Договор за обществен превоз на пътници между Община Стара Загора и „Тролейбусни превози" ЕООД, град Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

22.Внасяне на непарична вноска за увеличаване на капитала на „Комплексен онкологичен център" ЕООД с активи придобити по Оперативна програма „Регионално развитие „2007-20013г., Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-11/2011 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудвне на общински лечебни заведения в градските агломерации", по проект „Модернизиране на отделение по лъчелечение" към „Комплексен онкологичен център – Стара Загора" ЕООД.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

23.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Национален фенклуб – Берое Стара Загора"- гр.Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

24.Предоставяне на общински пасища и мери.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

25.Таксиметров превоз на пътници на територията на Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

26.Програма за развитие на читалищната дейност в община Стара Загора през 2014 година
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

27.Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

28.Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху имот № 000374 с площ 4.119 дка и НТП „Пасище, мера" в землището на с. Памукчии, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

29.Доброволна делба в Новообразувани имоти № 306.55 и № 306.56, местност „Кафтанджийски кладенец", землище гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

30.Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, представляващ УПИXVIІ общ, кв.28, с. Горно Ботево /бивша бръснарница/, Община Стара Загора, по реда на ЗПСК
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

31.Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопанска дейност, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.506.6677.1.1 кв. „Три чучура –юг" гр. Стара Загора , Община Стара Загора, по реда на ЗПСК
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

32.Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост: Овчарник №2, със застроена площ от 88,40 кв.м. , находящ се в кв. 37, УПИ VII „Дом за душевно болни", съгласно АОС № 04041/13.01.2005г. – сграда на трудово-лечебно стопанство с. Лясково, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

33.Продажба на общински урегулиран поземлен имот VІІI563, кв.40" Лозенец" по плана на гр. Стара Загора, (имот идент.№ 68850.512.794) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

34.Продажба на имоти с №№ 012003, 012004, 015060 и 026015- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Пшеничево, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

35.Продажба на имоти с №№ 010093; 070022; 070380; 110070; 110160; 300010; 300070; 310302; 330020; 340020; 340190 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Бенковски, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

36.Продажба на имоти с №№ 013023, 013024, 014035, 021065, 022042, 022068, 028016, 028050, 034035 и 045014 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Християново, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

37.Продажба на имоти с №№ 021002; 021003; 030001; 032021; 038007, 050010, 067012, 071023 и 073079 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ловец, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

38.Продажба на имоти с №№ 019014, 025017, 026002, 026016, 027003, 029032 и 031009 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Воденичарово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

39.Продажба на имоти с №№ 010005, 01201, 013002, 025035, 039005, 043010, 058024; 064025 и 082015 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Горно Ботево, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

40.Продажба на имоти – частна общинска собственост в гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

41.Продажба на имот с № 259.447, местност „Съборената кюприя" – частна общинска собственост, землище гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

42.Продажба на имоти с №№ 012015; 013046; 027011; 027014; 027015; 048039;076023; - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Арнаутито, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

43.Продажба на имоти с №№ 007004 и 007005- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Богомилоло, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

44.Продажба на имоти с №№ 000021; 000078; 000560; 023160; 033140 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Борово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

45.Продажба на имоти с №№ 000377 и 000387 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калояновец, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

46.Продажба на имоти с №№ 002298; 002301; 003291; 014001; 014010; 115054; 115055; 128001;128005 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калояновец, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

47.Продажба на имоти с №№ 011039; 011040; 012024; 014021; 015041; 017037; 017038; 019040; 021007; 023012; 024029 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Могила, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

48.Продажба на имоти с №№ 000018; 000561;007004; 009004; 012006; 024004; 057056; 067005; 213005 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Пряпорец, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

49.Продажба на имоти с №№ 017015;018001;020018; 021020; 085018; 088029; - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ракитница, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

50.Продажба на имоти с №№ 025006, 025007, 025008, 026010 и 062050- частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Самуилово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

51.Продажба на имоти с №№ 70202.77.11; 70202.81.5; 70202.88.6;70202.104.8; 70202.22.143 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сулица, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

52.Продажба на имоти с №№, 000024, 027003, 079006 и 080016 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Загоре, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

53.Продажба на имоти с №№000360, 000370, 010001, 012036, 012039, 012044, 016009, 016024 и 022011 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Подслон, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

54.Продажба на имоти с №№ 011003, 011019, 021017, 029002, 032048, 032091, 036084 и 040012 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Преславен, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

55.Прекратяване на съсобственост в УПИ VII43, кв.26 по ПУП на с.Дълбоки, общ.Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

56.Прекратяване на съсобственост в УПИ IV420, кв.4 по ПУП на с.Загоре, общ.Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

57.Доброволна делба в имоти в кв. 4 – „Индустриален", гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

58.Учредяване право на строеж за изграждане на гараж в УПИ IV 756, kv. 33 "Лозенец" по ПУП на гр. Стара Загора ( имот с идент. № 68850.512.498)
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

59.Продажба на общински урегулиран поземлен имот Iодо, кв. 20 по плана на с. Оряховица, община Стара Загора на собственик на законно построена върху имота сграда
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

60.Промяна на начина на ползване на поземлени имоти с НТП „Пасище, мера" с № 007001; № 000016; № 062015; №006013 по КВС на с. Пряпорец, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

61.Учредяване право на строеж за изграждане на „Пускова камера за газопроводно отклонение Димитровград" към обект „Пускова и приемна камери на Газопроводно отклонение Димитровград" в имот № 000163, землище на с. Малко Кадиево.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

62.Прекратяване на съсобственост в УПИ V 507, кв. 4 „Голиш" по ПУП на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

63.Предложение за решение за отпускане на персонални пенсии (по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж на наследника на починалия Стоян Тенев Велев /поч. на 10.09.2013г. в с. Остра могила, общ. Стара Загора/
Вносител: Илка Петкова - Председател на ПК по Социална политика

64.Предложение за решение за отпускане на персонални пенсии (по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал. 2 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж на наследника на починалия Янка Колева Господинова, починала на 23.10.2013г. за дете – Веселин Гошев Димитров, с постоянен адрес гр. Стара Загора.
Вносител: Илка Петкова - Председател на ПК по Социална политика

65.Предложение за решение по молба за опрощаване на задължения към държавата на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България от Юсуф Асан Уста, адрес: гр. Стара Загора, ул. „Спартак" 10
Вносител: Илка Петкова - Председател на ПК по Социална политика

66.Предложение за решение по молбата на Таня Генчева Митева, с постоянен адрес: гр. Стара Загора до Президента на Република България за опрощаване на публични задължения (неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете) на основание чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България.
Вносител: Илка Петкова - Председател на ПК по Социална политика

67.Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно ел. захранване на ПИ № 000473 през полски път № 000207, землище с. Дълбоки – общ. собственост, във връзка със Заявление № 10-01-1384 от 27.02.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

68.Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за обект: Външно ел захранване на ПИ № 005001, през ПИ № 000702 – полски път от КВС на землище с. Богомилово, община Стара Загора – общинска публична собственост, във връзка със Заявление р.и. 10-01-144/08.01.2014г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

69.Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе на обект: „Напоителен канал, осъществяващ връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10", землище с. Загоре, община Стара Загора, през имоти – общинска публична собственост, във връзка със Заявление рег. № 10-01-623 от 29.01.2014г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

70.Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на външно ел. захранване за ПИ №№ 107068, 107069, 107070, 107072, 107073, 107074, 107075, 107076, 107077, 107078, 107079, 107080, 107081 и 107082, през полски път № 000113 от КВС на землище с. Малка Верея, община Стара Загора - общинска публична собственост, във връзка със Заявление р.и. 10-01-1313/ 25.02.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

71.Одобряване на Подробен устройствен план – изменение на План за регулация за кв. 455Г и парк "Бранителите на Стара Загора" по плана на гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразуваните имоти в кв. 4455 и кв. 4456.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

72.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 031018 от КВС на землище с. Еленино, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-54/ 28.02.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

73.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 302.47 по плана на новообразуваните имоти на землище с. Пряпорец, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-45 от 14.02.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

74.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 036009 от КВС на землище с. Маджерито, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-41 от 10.02.2014 год
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

75.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за част от ПИ с идентификатор 68850.206.680 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-53 от 25.02.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

76.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.42.12 от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-24 от 22.01.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

77.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за външно Eл. захранване за ПИ с идентификатор 68850.123.326 от Кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-19 от 16.01.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

78.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.205.22 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-40/ 10.02.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

79.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 069011 от КВС на землище с. Лозен, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-27/ 24.01.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

80.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 105002 от КВС на землище с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-50/ 21.02.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

81.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 107038 от КВС на землище с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 10-33-28 от 24.01.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

82.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за външно Eл. захранване за ПИ с идентификатор 68850.137.23 от Кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-17 от 15.01.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

83.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ № 083044 и ПИ № 083043 от КВС на землище с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-12 от 13.01.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

84.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот с идентификатор 68850.304.712, землище гр. Ст. Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-27 от 24.01.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

85.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Пътна връзка до ПИ № 071043 от КВС на землище с. Загоре", община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-05-1-210 от 09.12.2013 год.
Вносител: Живко Тодоров Кмет на Община Стара Загора

86.Питания