Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Дневен ред, материали и становища Архив Дневен ред, материали и становища 2011-2015 Дневен ред за заседание № 32 което ще се проведе на 16.04.2014

Дневен ред за заседание № 32 което ще се проведе на 16.04.2014

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
1.Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2014 година.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

2.Отчет за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора за 2013 година.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

3.Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Стара Загора за 2014г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

4.Определяне размера на основните месечни заплати на кметовете на кметства и кметски наместници в сила от 01.05.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

5.Отмяна на решение № 666 от Протокол № 20/28.03.2013г. на Общински съвет Стара Загора
Вносител: Тихомир Томов - Общински съветник

6.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществен ред при използване на превозни средства и зелени площи на територията на община Стара Загора- първо четене.
Вносител: Георги Ранов - Общински съветник

7.Приемане на механизъм за разпределение на средствата за субсидии, изплащани от Община Стара Загора на основание Наредба № 3 от 4.04.2005г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

8.Декларация в подкрепа на Декларацията на Общински съвет Карлово, от 31 януари 2014 година
Вносители: Група Общински съветници

9.Инвестиционни намерения на Община Стара Загора за преустройство на съществуваща сграда на детска градина в сграда за образователни, здравни и социални дейности, находяща се в УПИ I детска градина, кв. 15 „Зора" по плана на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

10.Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от поземлен имот публична общинска собственост с площ 400.00 кв.м в землището на с. Богомилово, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

11.Прекратяване на съсобственост в УПИ Х184, кв. 13 по ПУП на с. Колена, общ. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

12.Прекратяване на съсобственост в УПИ V271, кв.22а по ПУП на с.Колена, общ.Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

13.Обявяване на имот за частна общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

14.Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопанска дейност, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.505.120.3.2, находящ се на бул. „Митрополит Методи Кусев" № 9, гр. Стара Загора , Община Стара Загора, по реда на ЗПСК
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
15.Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти с НТП „Пасище, мера" с №007001; № 000016; №062015; №006013 по КВС на с. Пряпорец, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

16.Продажба на общинско жилище, апартамент № 98, находящ се на ул. „Хаджи Димитър Асенов" № 2,вх.В, ет.7 на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

17.Продажба на имоти с №№ 048017; 048023; 048036; 048037; 048038; 048040; 048041; 051014; 051057; 051058; 051059; 051060; 052011; 055003; 056010; 056011; 061019; 062024 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Арнаутито, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

18.Продажба на имоти с №№ 000053; 000273; 000275; 000276; 000281; 000398; 001410; 001433; 002369; 026036; 029004; 048009 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

19.Продажба на имоти с №№ 014034; 019002; 023019; 031041;0331067; 032041; 032048 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калитиново, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

20.Продажба на имоти с №№ 000520; 000521; 000673; 002001; 056041; 059001 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Козаревец, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

21.Продажба на имоти с №№001008, 025002, 025033, 025042, 026010, 027021, 028013, 030013 и 030029 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Могила, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

22.Продажба на имоти с №№012007, 012024, 017056, 018002, 020006, 022009, 023004, 027015, 028017, 029015, 030016, 033051 и 034024 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Малко Кадиево, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

23.Продажба на имоти с №№027027, 031009, 034010, 098006, 106009, 130001, 141002, 147005 и 150028 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Елхово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

24.Продажба на имоти с №№ 001007; 071013; 085034; 085035; 098003; 104033 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Змейово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

25.Продажба на имоти, находящи се в местност „Бойчо бунар", землище на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

26.Продажба на имоти – частна общинска собственост в гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

27.Продажба на имот с № 055090 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Лясково, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

28.Продажба на имот с № 000297 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

29.Продажба на имоти с №№ 003002; 020002; 020003; 044003; 050002; 050003;073006; 092001; 094007 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Памукчии, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

30.Продажба на имоти с №№ 032015; 033001; 033004; 037012; 039010; 041004; 043017; 046023; 046028; 047009; 047012; 049031; 050014; 050021; 050031; 051006 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ракитница, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
31.Продажба на имоти с №№ 032030, 032039, 041035, 042031, 044013, 044015 и 045054- частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Самуилово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

32.Продажба на имоти с №№, 000269, 047015, 051001, 081008 и 083005 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Бъдеще, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

33.Продажба на имоти с №№, 016041, 024022, 025025 и 040002 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Еленино, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

34.Продажба на имоти с №№000529, 033009, 058002, 061005, 062001, 063004, 071021, 071053, 072033, 073046, 073080 и 074053 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ловец, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

35.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществен ред при използване на превозни средства и зелени площи на територията на община Стара Загора - второ четене.
Вносител: Георги Ранов - Общински съветник

36.Одобряване на план - схема за поставяне на „Каравана и маси за посетители", с местонахождение парк Бедеечка - на територията на гр. Стара Загора във връзка със заявление рег. № 17-02-1069 от 22.07.2013
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

37.Одобряване на схема за поставяне на преместваем обект – „Павилион за кафе" - върху общински терен – в УПИ № VI Градина от кв. 6, по плана на гр. Ст. Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

38.Предварително съгласие по чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за учредяване на право на преминаване по чл.192, ал.2 и ал. 3 от ЗУТ до ПИ с идентификатор 68850.113.194 от КК на землище гр. Стара Загора", през ПИ с идентификатор 68850.112.211 - пасище, мера - общинска публична собственост, във връзка със Заявление рег. № 10-01-8054 от 09.12.2013 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

39.Предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване на трасе на газопровод „Междусистемна газопроводна връзка Гърция - България" и неговите технологични площадки, пътни връзки и електрозахранване през общински имоти: В землището на с. Малко Кадиево: за селскостопански, горски, ведомствен път ПИ 000166, 000015 и 000087; напоителен канал ПИ 000078 и 000160; отводнителен канал ПИ 000086 в землището на с. Загоре: полски път ПИ 000332 в землището на с. Петрово: пасище, мера ПИ 000274
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

40.Даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация за улица "Х. Д. Асенов"/о.т. 53-о.т.54-о.т.55/ в кв.7"Индустриален" по плана на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

41.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за кабелно трасе за обект: Външно ел. захранване на ПИ № 057005, землище с. Дълбоки, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-11-31 от 10.02.2014 г
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

42.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за част от ПИ № 016043 от КВС на землище с. Калитиново, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-43 от 12.02.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

43.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 051044 от КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-77 от 24.03.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

44.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 036098 от КВС на землище с. Лясково, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-79 от 24.03.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

45.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.110.6 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-80/ 25.03.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

46.Питания