Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Дневен ред, материали и становища Архив Дневен ред, материали и становища 2011-2015 Дневен ред за заседание № 33 което ще се проведе на 29.05.2014

Дневен ред за заседание № 33 което ще се проведе на 29.05.2014

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
1.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

2.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора - първо четене
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

3.Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2014г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

4.Поемане на задължение до 8 625 210.30 лева (осем милиона шестотин двадесет и пет хиляди двеста и десет лева и тридесет стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

5.Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2014г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

6.Даване съгласие, Община Стара Загора да кандидатства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете" – Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността", бюджетна линия BG051PO001-5.2.12
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

7.Даване съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора с проектно предложение „Създаване на музей на открито в обновения и реконструиран летен театър и околното му пространство в парк „Митрополит Методий Кусев", град Стара Загора" по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство" на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства", финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

8.Приемане на Решение за подкрепа на Декларацията приета от Общински съвет Карлово
Вносител:Група Общински съветници

9.Дарение на имот общинска собственост в с. Елхово на Старозагорската Света Митрополия.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

10.Предоставяне на имот – частна общинска собственост на Църква на Бога „Емануил".
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

11.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Шахматен клуб –Траяна 2011"- гр.Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

12.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Национален фенклуб – Берое Стара Загора"- гр.Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

13.Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти – частна общинска собственост на Държавна опера Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

14.Учредяване на безвъзмездно право на ползване на реална част от имот частна общинска собственост в с. Дълбоки за нуждите на Министерство на вътрешните работи, Областна дирекция – Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

15.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имоти – частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на Драматичен театър „Гео Милев" – гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

16.Учредяване право на строеж за изграждане на Магазин за плодове и зеленчуци, склад и санитарен възел в УПИ VII440, кв. 27"Лозенец" по ПУП на гр. Стара Загора (имот с идент.№ 68850.512.375)
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

17.Удължаване на срока за безвъзмездно ползване на 16 ученически столове и 16 павилиона от общинското дружество „Ученическо хранене" ЕООД.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

18.Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД, насрочено на 09.06.2014г., при липса на кворум 23.06.2014г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

19.Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от имот публична общинска собственост с площ 13.00 кв.м. в покривното пространство на сградата на училище „Христо Ботев", с. Хрищени, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

20.Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от имот публична общинска собственост с площ 13.00 кв.м. в покривното пространство на Сграда – Учебен корпус с идентификатор 68850.524.1594.2, в Спортно училище „Тодор Каблешков", ул. „Градинарска" №16, кв. Кольо Ганчев, кв. 493, гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

21.Прекратяване на съсобственост в УПИ – I157, кв. 38 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

22.Прекратяване на съсобственост в УПИ Х355, кв. 128 по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

23.Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ1212, кв. 45 по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

24.Прекратяване на съсобственост в УПИ XII92, кв. 45 по ПУП на с. Ракитница, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

25.Продажба на имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

26.Продажба на имоти – частна общинска собственост в гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

27.Продажба на имоти с №№ 000179; 017001; 021011; 034001; 036001 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Остра могила, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

28.Продажба на имоти с №№ 018029, 018043, 018044, 019025, 019036, 021013 и 022005 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Могила, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

29.Продажба на имоти с №№ 013013, 013017, 013022, 041024, 045010, 047016, 047025, 049023 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Християново, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

30.Продажба на имоти с №№ 000335, 000351, 000352, 000391, 000394, 000396, 000409, 000415, 000417, 000418, 000419, 000425 и 000431 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

31.Продажба на имоти с №№ 010007, 019002, 019003, 019005, 019008, 020005 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Плоска могила, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

32.Продажба на имоти с №№ 017005, 023007, 024019, 025009, 054004, 056024, 058004, 065011 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Самуилово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

33.Продажба на имоти с №№ 036006; 050019; 116004; 119011; 139002; 139011; 274008 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Кирилово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

34.Продажба на имоти с №№ 040003; 040016; 055005; 055012; 056011 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Колена, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

35. Продажба на имоти с №№ 000384; 037004; 037026; 043012; 049005; 050008 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Казанка, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

36.Продажба на имоти с №№ 003432; 098001; 102004; 102005; 109014 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Дълбоки, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

37.Продажба на имоти с №№ 021016; 021019; 022006; 024009; 026004; 030014 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калитиново, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

38.Продажба на имоти с №№ 019024; 032016; 082007 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Горно Ботево, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

39.Продажба на имоти с №№ 000010; 017014; 019004; 069001; 075012; 076005; 080010; 080031; 086003; 088001; 088046; 091001; 092007 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ракитница, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

40.Продажба на имоти с №№ 016023; 025042; 027010; 046035; 063022; 063026; 064083; 064084; 064085; 069040; 070016; 071016; 071039; 086006 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Арнаутито, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

41.Продажба на имоти с №№ 087013; 087025; 088001; 090005; 090012; 091022; 091026; 091027; 094019; 096035; 098042; 098043; 098044; 099010 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Арнаутито, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

42.Продажба на имоти с №№ 150015; 193018; 208011 и 211005 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Лозен, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

43.Продажба на имоти с №№ 000062; 000206; 023001; 024007 и 057040 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Братя Кунчеви, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
44.Частично изменение на ПУП – ПРЗ в кв. 73, гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

45.Промяна предназначението на част от полски път с идентификатор 68850.35.29, местност „Бойчо Бунар", землище гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

46.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.123.326 през местен път с идент. 68850.112.258; селскостопански, горски, ведомствен път с идент. 68850.123.256 и ПИ с идент. 68850.123.255 – за друг вид водно течение, водна площ, съоражение - от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-01-1230/ 20.02.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

47.Предварително съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на План за регулация за УПИ XXII 3328, кв.78 по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-01-105/ 17.04.2014 г
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

48.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външен водопровод на ПИ № 083044 и ПИ № 083043, през полски път № 000218 от КВС на землище с. Малка Верея – публична общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-2607 от 17.04.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

49.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 107028 през полски пътища №№ 000431 и 000400; пасища, мери № 000474 от КВС на землище с. Хрищени – публична общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-2216/02.04.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

50.Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе на обект:„Напоителен канал, осъществяващ връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10", землище с. Загоре, община Стара Загора, през имоти – общинска публична собственост, във връзка със Заявление рег. № 10-01-2543 от 16.04.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

51.Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.109.24 от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-11-3 от 06.01.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

52.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване за ПИ № 005001 от КВС на землище с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-11-9 от 10.01.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

53.Одобряване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.45.1 от КК на землище гр. Стара Загора. Одобряване на ПУП - Парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.45.1".
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

54.Одобряване на Подробен устройствен план – изменение на План за регулация за кв. 455Г ( парк "Бранителите на Стара Загора" ) по плана на гр. Ст. Загора и План за застрояване на новообразуваните имоти в новообразуваните кв. 4455 и 4456.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

55.Съгласуване на подробен устройствен план – парцеларен план на трасе на газопровод „Междусистемна газова връзка Гърция - България" и неговите технологични площадки, пътни връзки и електрозахранване на основание на § 52 от преходни и заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на закона за устройство на територията, във връзка с чл. 129, ал. 3 (ред., дв, бр. 103/ 2005г.) от ЗУТ.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

56.Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за УПИ № I ОДО от кв. 412а по плана на гр. Стара Загора (ПИ с идентификатор 68850.518.539 от КК), съгласно разпоредбите на чл. 134, ал.3 и чл. 134, ал.1, т.5 от ЗУТ.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

57.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 048038 от КВС на землище с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-111 от 29.04.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

58.Даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация за улица о.т. 62 -о.т.61 - о.т.95 и УПИ V- озеленяване в кв.10 по плана на с. Еленино, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров Кмет на Община Стара Загора

59.Разрешение за изработването на ПУП – промяна на План за регулация за кръстовището на бул."Цар С. Велики" и ул."Капитан Петко – юг"/ о.т 8152 - о.т 8153 - о.т 8154 - о.т 8155 - о.т 8157 - о.т 8158 - о.т 8161 - о.т 8162 - о.т 8163 - о.т 8160 - о.т 8159/, улица с о.т.8165 - о.т 8167, улица с о.т.8164 - о.т 1340 и улица о.т 8162 - о.т 8166 във връзка със Заявление рег. № 10-33-93/ 13.05.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

60.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за изграждане на подобект: „Оптично кабелно трасе за Съоражения за очистване на газа /СОГ/ „Могила" към обект „СОГ „Могила" в землище с. Преславен, общ. Ст. Загора, по повод Заявление № 10-01-2266/03.04.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

61.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.42.945 от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-96/ 10.04.2014 год
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

62.Разрешение за изработването на ПУП – Схема за електрификация за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.161.71 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-65/ 12.03.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

63.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори: 68850.75.159; 68850.75.162 и 68850.75.163 от КК на землище гр. Ст. Загора - Заявления №№ 19-06-51/24.02.14 г.и 10-33-50/06.03.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

64.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 083044 и ПИ № 083043 от КВС на землище с.Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-81 от 26.03.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

65.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 038001 от КВС на землище с. Борилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-101 от 16.04.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

66.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ с идентификатор 68850.48.37 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-78 от 24.03.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

67.Питания.