Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Дневен ред, материали и становища Архив Дневен ред, материали и становища 2011-2015 Дневен ред за заседание № 34 което ще се проведе на 19.06.2014

Дневен ред за заседание № 34 което ще се проведе на 19.06.2014

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
 
1.Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора/приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 695 от 16.05.2013 г., в сила от 16.05.2013г., изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г.; доп. с Решение № 1068 от 16.12.2013 г., в сила от 01.01.2014г./ - второ четене
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

3. Приемане на годишните финансови отчети за 2013г. на общинските търговски дружества със сто процента обшинско участие в капитала и разпределение на печалбата
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

4. Обявяване на имот за частна общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

5. Приемане на актуализиран Устав на общинското търговско дружество „Комплексен онкологичен център – Стара Загора" ЕООД
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

6. Предоставяне на имот – публична общинска собственост на „Българо-германски център за професионално обучение" към Министерство на труда и социалната политика
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

7. Дарение на имот общинска собственост в с.Елхово на Старозагорската Света Митрополия.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

8. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху ПИ № 007004 с НТП – „Нива" и площ от 50.000 дка по КВС на землището на с. Богомилово в полза на НЧ „Иванка Терзиева 1927" с. Богомилово.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

9. Именуване на улица в с. Старозагорски минерални бани.
Вносител: Радка Михайлова – - Председател на ПК по култура и вероизповедания
 
10. Откриване на общинска целодневна детска градина с административен адрес – гр. Стара Загора, ул. „Подполковник Калитин" 28.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

11. Откриване на общинска целодневна детска градина с административен адрес – гр. Стара Загора, ул. «Г.С.Раковски» № 74.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

12. Прекратяване на съсобственост в УПИ III427, кв.33 по ПУП на с.Борилово, общ.Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

13. Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVII318, кв.39 по ПУП на с.Змейово, общ.Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

14. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение 1310 от Протокол № 33/29.05.2014г.,т. 2, касаеща ПИ с идентификатор 68850.305.469, в землището на Стара Загора.
Вносител: Емил Христов - Председател ОбС

15. Продажба на общинско жилище, апартамент № 63, находящ се в кв.Три чучура бл.55-юг,вх.А, ет.8 на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

16. Продажба на имоти, находящи се в местност „Бойчо бунар", землище на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

17. Продажба на новообразувани имоти – частна общинска собственост с №№ 201.2; 201.4; 201.11 и 201.13, находящи се в землището на с. Дълбоки
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

18. Продажба на имоти – частна общинска собственост в гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

19. Продажба на урегулиран поземлен имот VІІІ33, кв. 26, по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

20. Продажба на имоти с №№ 000347; 000416; 000665; 000959 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Яворово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

21. Продажба на имоти с №,035064, 035094 и 035172 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Люляк, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

22. Продажба на имоти с №№ 051002, 051022 и 092011, - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Пъстрово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

23. Продажба на имоти с №№000106,000107 и 000113, - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Руманя, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

24. Преписка по решение № 539, прието на заседание на Общински съвет, проведено на 20.12.2012 г., върната с решение № 23 от 18.02.2013 г. по адм. дело № 45 по описа за 2013 г. на Административен съд – гр. Стара Загора, оставено в сила с Решение № 2224 от 17.02.2014 г. по адм. дело № 3726/2013 на ВАС, III о., за ново произнасяне.
Вносител: Емил Христов - Председател ОбС

25. Утвърждаване на маршрутни разписания на линиите от общинската транспортна схема.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

26. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за изместване и преобразуване на въздушни ел. проводи 20 кV „Слънце" и „Родина" през селскостопански, горски, ведомствен път с идентификатор 68850.208.60 – землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 10-01-2890/ 08.05.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

27. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 051044 през полски път № 000685 от КВС на землище с. Богомилово, общ. Ст. Загора - Заявление № 10-01-2888/ 08.05.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

28. Одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на План за регулация, като се удължи улица „ Св. Княз Борис" на изток през УПИ III ДОМ НА СТРОИТЕЛЯ кв. 46 б и се свърже с бул. „ Св. Патр. Евтимий" с о.т. 543 – 542 – 541; променя се северната регулационна линия на УПИ IV–градина, така че да съвпадне с кадастралната граница на имот 68850.515.172, като УПИ IV – градина се присъедини към кв. 62, а южната регулационна линия на УПИ III-дом на строителя да съвпадне с кадастралната граница на имот 68850.515.160.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

29. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и устройствена план - схема за нов БКТП в ПИ с идентификатор 68850.517.13 от КК на землище с. Хрищени, община Стара Загора и кабел 20 кV от подстанция „Стара Загора" в ПИ с идентификатор 68850.517.508 от КК на кв. „Голиш", гр. Стара Загора до новия БКТП, във връзка със Заявление № 19-06-118/ 13.05.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

30. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 031025 от КВС на землище с. Колена, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-125 от 19.05.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

31. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 018020 от КВС на землище с. Колена, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-114 от 08.05.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

32. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ № 051044 от КВС на землище с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-127 от 20.05.2014 г
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

33. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за част от ПИ с идентификатор 68850.206.15 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-147 от 03.06.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

34. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 056021 от КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-70 от 19.03.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

35. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за част от ПИ № 175017 от КВС на землище с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-122 от 15.05.2014 год
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

36. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 038019 от КВС на землище с. Ракитница, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-109 от 29.04.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

37. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване за ПИ №№ 107068, 107069, 107070, 107072, 107073, 107074, 107075, 107076, 107077, 107078, 107079, 107080, 107081 и 107082 от КВС на землище с. Малка Верея, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

38. Питания.