Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Дневен ред, материали и становища Архив Дневен ред, материали и становища 2011-2015 Дневен ред за заседание № 35 което ще се проведе на 31.07.2014

Дневен ред за заседание № 35 което ще се проведе на 31.07.2014

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

1.Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места в община Стара Загора – първо четене
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

2.Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора – първо четене
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

3.Промяна в инвестиционната програма на община Стара Загора и вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2014 година
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

4.Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проекти за подобряване на градската среда в кварталите „Три чучура север „ и „Самара "
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

5.Увеличаване на капитала на общинско дружество „Тролейбусни превози" ЕООД с парична вноска
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

6.Даване съгласие на „Тролейбусни превози" ЕООД за разходване на средства по Решение № 730/03.10.2006г. на Общински съвет Стара Загора
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

7.Даване съгласие на „Тролейбусни превози" ЕООД за ползване на банков заем за осигуряване на необходимите финансови средства за окончателно плащане по договор за доставка на тролейбуси по проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен", финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Мерки за подобряване на качеството на атмосверния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт", по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г."
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

8.Даване съгласие за финансиране от бюджета на Община Стара Загора на Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания за доплащане на медицинските дейности за лечение на болни от туберкулоза от Община Стара Загора и вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2014 година
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

9.Увеличаване на капитала на „Обредни дейности" ЕООД с парична вноска и промяна в бюджета на община Стара Загора за 2014т.
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

10.Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на „Борса" - Стара Загора АД, насрочено на 31.07.2014г., при липса на кворум 15.08.2014г.
Вносител : Емил Христов - Председател на ОбС

11.Писмено упълномощаване на председателя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Проф.д-р Стоян Киркович" АД- Стара Загора, насрочено на 08.08.2014г., при липса на кворум 22.08.2014г.
Вносител : Емил Христов - Председател на ОбС

12.Актуализиране списъка на средищните училища за учебната 2014/2015 година в Община Стара Загора
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

13.Финансиране на маломерни паралелки в общ. училища
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

14.Анализ за дейността на обществения посредник на територията на Община Стара Загора за периода 01.01.2014г.- 30.06.2014г., в изпълнение на чл. 24 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Стара Загора
Вносител : Емил Христов - Председател ОбС

15.Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Стара Загора за 2015г
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

16.Обявяване на урегулиран поземлен имот за частна общинска собственост
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

17.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Старозагорско сдружение на общопрактикуващите лекари"- гр.Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

18.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на Сдружение „Български футболен съюз"- Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

19.Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, представляващ имот № 000117,местност „Балталъка" с. Малко Кадиево /Животновъдна ферма/, Община Стара Загора, по реда на ЗПСК
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

20. Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопанска дейност, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.513.521.3.49, ул."Генерал Столетов" № 149 гр. Стара Загора , Община Стара Загора, по реда на ЗПСК
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

21. Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, представляващ имот № 084011,местност „Юрта" с. Остра могила, Община Стара Загора, по реда на ЗПСК
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
22.Изграждане на стационарен въжен атракцион на територията на Зоопарк –Стара Загора
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

23.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5, във връзка с ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ за преминаване на „Оптично кабелно трасе за СОГ „Могила" през селскостопански, горски, ведомствен път /ПИ/ № 000184 и пасища, мери /ПИ/ № 000350 от КВС на землище с. Преславен, общ. Ст. Загора - Заявление № 10-01-3854/13.06.14 г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

24.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външен водопровод и СКО за ПИ № 051044 от КВС на землище с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-127 от 20.05.2014 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5, във връзка с ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ за преминаване на водопроводно трасе за ПИ № 051044 през полски пътища № 000506 и пасища, мери № 000510; за преминаване на канализационно трасе за ПИ № 051044 през полски пътища № 000685 – публична общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

25.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и устройствена план - схема за нов БКТП в ПИ с идентификатор 77476.505.13 от КК на землище с. Хрищени, община Стара Загора и кабел 20 кV от подстанция „Стара Загора" в ПИ с идентификатор 68850.517.508 от КК на кв. „Голиш", гр. Стара Загора
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване на кабелно трасе 20 Kv през пътища IV клас №№ 000183, 000289, 000409 и 000798; полски път № 000304; пасища, мери №№ 000302, 000845, 000866 и 000868 от КВС на землище с. Хрищени – публична общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

26.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІV471, кв. 17 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

27.Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І-1030, кв. 31 „Голиш" по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

28.Продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

29.Продажба на имоти с №№ 000016; 006013; 007001; 062015 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Пряпорец, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

30.Продажба на имоти с № № 101024, 101029, 101050 и 104005 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Богомилово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

31.Продажба на имоти с №000080, 000123, 000125 и 000130 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Борилово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

32. Продажба на новообразувани имоти - частна общинска собственост № 300.8 и 300.9, находящи се в землището на с. Колена, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

33.Продажба на имоти с № № 000161, 037012, 044013, 050015, 060013, 061009 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Колена, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

34.Продажба на имоти с №000246, 018005, 019010, 034001,166015 и 210005 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сладък кладенец, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

35.Продажба на имоти с №132005, 145001, 152016, 190015 и 190025 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Хрищени, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

36.Продажба на имоти с №№ 051002, 051022 и 092011, - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Пъстрово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

37.Продажба на новообразувани имоти – частна общинска собственост с №№ 201.2; 201.4; 201.11 и 201.13, находящи се в землището на с. Дълбоки
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

38.Продажби на имоти с № 000078, 002030, 017009, 028002 I 047001- частна общинска собственост , находящи се в землището на с.Ново село, община Стара Загора
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

39.Продажба на имоти с №№ 001098 и 092011 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Змейово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

40.Удължаване срока на действие на Комисията по Реш.1163/27.03.2014г
Вносител : Тихомир Томов - Общински съветник

41.Отпускане на еднократна персонална помощ на Стоян Аврамов Аврамов от с.Елхово, общ.Стара Загора
Вносител: Илка Петкова - Председател на ПК по социална политика

42.Отпускане на еднократна персонална помощ на София Иванова Петрова от с.Руманя , общ.Стара Загора
Вносител: Илка Петкова - Председател на ПК по социална политика

43.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 031025 през полски път № 000110 от КВС на земл. с. Колена, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-01-4270/04.07.14г
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

44.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външен водопровод за ПИ с идентификатор 68850.48.37 от КК на землище гр. Стара Загора, през селскостопански, горски, ведомствени пътища с идентификатори 68850.65.984, 68850.56.30 и 68850.48.840 от КК на землище гр. Стара Загора – публична общинска собственост - Заявление № 10-01-3846 от 12.06.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

45.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 038001 през полски път № 000133 от КВС на землище с. Борилово, общ. Ст. Загора - Заявление № 10-01-3787/ 11.06.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

46. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.205.22 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-169/ 26.06.2014 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.205.22 през селскостопански, горски, ведомствен път с идентификатор 68850.208.60 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-01-4274/ 04.07.2014 г.
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

47.Предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преместване на част от открит канал /ПИ/ № 68850.123.325, в размер на 37 кв.м и промяна предназначението на част от полски път /ПИ/ № 68850.123.260 от КК на землището на гр.Стара Загора , във връзка със заявление № 10-01-3848/12.06.2014г
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

48. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за кабелно трасе за обект: Външно ел. захранване на ПИ № 000473 от КВС на землище с. Дълбоки, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-53/ 07.03.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

49. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 258.60 от плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-168 от 26.06.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

50.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 258.455 и ПИ № 258.454 от плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-158 от 18.06.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

51.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 017031 от КВС на землище с. Лясково, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-175 от 01.07.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

52.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 017041 от КВС на землище с. Лясково, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-174 от 01.07.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

53.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 036008 от КВС на землище с. Маджерито, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-141 от 30.05.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

54.Даване на съгласие за издаване на Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Промяна на Плана за регулация за улица – тупик о.т.4189а-о.т.4189б,УПИ- 469, ЗА ЖС, КОО и ПГ И УПИ IV-552 в кв.442в по плана на гр. Стара Загора
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

55.Обяваване на част от Поземлен имот с идентификатор 68850.502.375, гр. Стара Загора за частна общинска собственост и промяна на регулацията в кв.525
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

56.Проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КРЪСТОВИЩЕТО НА УЛ."КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА" И БУЛ."ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ".
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

57.Даване съгласие за издаване на Разрешение за изработване на ПУП- Промяна на Плана за регулация за улица о.т.23- о.т.24 и УПИ X -435И XI- 433 в кв. 433 по плана на с.Богомилово, община Стара Загора
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

58.Одобряване на ПУП- План за застрояване за ПИ 259.87 от КВС на землището на гр.Стара Загора, за изграждане на обект" Жилищно строителство"- във връзка със заявление рег. 19-11-99 от 14.05.2014г.
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

59. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.501 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-182 от 04.07.2014 год.
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

60. Предварително съгласие за стартиране процедура по проектиране на обект "Пристройка към съществуващ супермаркет - УПИ I-3053, кв. 5502 по плана на град Стара Загора, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.503.53 от кадастралната карта на град Стара Загора – частна общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-1293/ 24.02.2014 г.
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

61. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за изграждане на кабели 20 кV и БКЗРУ за ел. захранване на завод за каучукови изделия в ПИ с идентификатор 68850.75.244 по кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-176 от 03.07.2014 г.
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
62.Разрешение за изработванет
то на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 000350 от КВС на землище с. Елхово, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-183/ 08.07.2014 год.
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

63.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 001696 от КВС на землище с. Змейово, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-184/ 08.07.2014 год.
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

64. Питания.