Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Дневен ред, материали и становища Архив Дневен ред, материали и становища 2011-2015 Дневен ред за заседание № 36, което ще се проведе на 11.09.2014

Дневен ред за заседание № 36, което ще се проведе на 11.09.2014

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

1. Удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Стара Загора"
Вносител:Емил Христов- -Председател на ОбС
 
2. Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към 30. 06. 2014 година
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
 
3. Даване съгласие за подписване на анекс към Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.5-03/2011/003 „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт за град Стара Загора" по Оперативна програма „Регионално развитие" и провеждане на процедури по реда на ЗОП
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
4. Допълване предмета на дейност и промяна в наименованието на „Тролейбусни превози" ЕООД
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
 
5. Даване на съгласие на Управителя на „ Тролейбусни превози „ ЕООД „ за сключване на договор с ИААА
Вносител:Тихомир Томов- Общински съветник
 
6. Удължаване срока на договорите на търговците, стопанисващи временни преместваеми обекти, находящи се на територията на гр. Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
 
7. Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в т. 1. 3. на Решение № 1425 по протокол № 35 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 31.07.2014г
Вносител:Емил Христов- Председател на ОбС
 
8. Отмяна на Решение №1338 от Протокол № 33от заседание на Общински съвет , проведено на 29.05.2014г
Вносител:Емил Христов- Председател на ОбС
 
9. Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода януари – юни 2014 г
Вносител:Емил Христов- Председател на ОбС
 
10. Мотивирано искане на Общинска служба по земеделие гр. Стара Загора за обезщетяване на наследниците на Тончо Ангелов Тончев с имот частна общинска собственост с идентификатор 68850.57.801
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
 
11. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на Министерство на образованието и науката
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
 
12. Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопанска дейност, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.515.15.1.20 находящ се на бул. „Руски" № 44 в гр. Стара Загора , Община Стара Загора, по реда на ЗПСК
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
 
13. Преименуване на Градина „Доша Николова", представляваща УПИ Градина „Доша Николова" по ПУП на гр. Стара Загора идентичен на Поземлен имот с идентификатор 68850.515.328 по КККР на гр. Стара Загора, НТП: Обществен селищен парк, градина в градина на името на „Св. Игнатий Старозагорски"
Вносител:Николай Диков -Общински съветник
 
14. Продажба на общинско жилище в кв."Три чучура", бл. 47, вх. 0, ет. 4, ап. 14 на настанен в него наемател
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
 
15. Продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
 
16. Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ20, кв. 13 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
 
17. Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ274, кв. 19 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
 
18. Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ284, кв. 21 по ПУП на с. Кирилово, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
 
19. Продажба на имот с № 089014 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
 
20. Продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
 
21. Придобиване на имот, собственост на Министерство на вътрешните работи
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
 
22. Продажба на имот с № 170003 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Хрищени, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
 
23. Продажба на имоти с № 085002 и № 085003 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Богомилово, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
 
24. Продажба на имоти с № № 023022, 023027 и 027015 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Колена, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
 
25. Продажба на урегулиран поземлен имот VІ, кв. 14 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
 
26. Учредяване право на строеж за пристройка към съществуващ склад към жилище в имот с идент. № 68850.524.642 (УПИ VІІжил.стр-во в кв. 503 – „К. Ганчев" по ПУП на гр. Стара Загора)
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
 
27. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5, във връзка с ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ за прокарване на кабелно трасе за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.137.23 през ПИ с идентификатор 68850.316.280 – за второстепенна улица и пасище с идентификатор 68850.137.28 от Кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 10 – 01 – 4243/03.07.2014 г
Вносител:Живко Тодоров-  Кмет на Община Стара Загора
 
28. Разрешение за изработване на ПУП - изменение на схема за „Електрификация" към влязъл в сила ПУП - План за застрояване на ПИ № 070044, местност „Мерата", землище с. Загоре, общ. Стара Загора, одобрен със заповед № 10-00-424/ 26.02.2013 год. и заповед № 10-00-1868/ 15.08.2013 год
Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване - кабел 20 кV и трафопост 20 кV - на ПИ № 070044, местност „Мерата", землище с. Загоре, общ. Стара Загора - във връзка с ъс заявление входящ № 19-06-189/ 09.07.2014 год.
Предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл.25, ал.5, във връзка с ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе на външно ел. захранване на ПИ № 070044, местност „Мерата", землище с. Загоре, общ. Стара Загора през поземлен имот с № 095002 от КВС на местност „Герена", землище с. Загоре, общ. Стара Загора - пасище, мера - общинска собственост - във връзка със заявление входящ № 10-01-4605/ 21.07.2014 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
 
29. Разрешение за изработване на ПУП – изменение на схема за „Електрификация" към влязъл в сила ПУП - План за застрояване на ПИ № 027032, местност „Мижовица", землище с. Памукчии, общ. Стара Загора, одобрен с решение № 876 по протокол № 24/ 25.07.2014 год. на Общински съвет - Стара Загора.
Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване - кабел 20 кV и трафопост 20 кV - на ПИ № 027032, местност „Мижовица", землище с. Памукчии, общ. Стара Загора - във връзка със заявление входящ № 19-06-188/ 09.07.2014 год.
Предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на външно ел. захранване на ПИ № 027032, местност „Мижовица", землище с. Памукчии, общ. Стара Загора през поземлени имоти - общинска собственост - от КВС на землището на с. Памукчии: отводнителни канали - с номера № 000034, № 000035, № 000037, № 000059, № 000060, № 000103; напоителни канали - с номера № 000036, № 000054, № 000061, № 000064, № 000104; за селскостопански, горски, ведомствени пътища - с номера № 000503, № 000504, № 000521, № 000522, № 000558; насипи, насипища - с номера № 000544, № 000573, № 000579, № 000582, № 000585, № 000587, № 000588 и през поземлени имоти от КВС на землището на с. Загоре, общ. Стара Загора: отводнителни канали - с номера № 000359, № 000362; напоителни канали - с номера № 000360, № 000361, № 000363, № 000367; за селскостопански, горски, ведомствени пътища - с номера № 000402, № 000403, № 000406, № 000414, № 000417, № 000418 - във връзка със заявление входящ № 10-01-4606/ 21.07.2014 год
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
 
30. Предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване трасе на елементи на техническата инфраструктура за обект: „Подземна тръбна мрежа с оптичен кабел за оптична привързаност на „Интернет груп" ООД Стара Загора в участъка Стара Загора - с. Шаново", на територията на Община Стара Загора - съгласно специализирана план - схема (за частите от трасето, преминаващи през регулационните граници на населените места) и парцеларен план (за частите от трасето, преминаващи извън границите на урбанизираните територии) през поземлени имоти - публична общинска собственост, както следва:
Поземлени имоти с идентификатори № 68850.47.942, № 68850.48.840, № 68850.68.26, № 68850.69.21, № 68850.70.9, № 68850.71.10, № 68850.72.15 и № 68850.73.12 по кадастралната карта на землището на гр. Стара Загора, с начин на трайно ползване - полски пътища;
Поземлени имоти с кадастрални номера № 000183, № 000289 и № 000798 по картата на възстановената собственост на землището на с. Хрищени, с начин на трайно ползване - път IV клас;
Поземлени имоти с кадастрални номера № 000035 и № 000214 по картата на възстановената собственост на землището на с.Колена, с начин на трайно ползване - път IV клас;
Поземлени имоти с кадастрални номера № 000187 и № 001065 по картата на възстановената собственост на землището на с. Люляк, с начин на трайно ползване - път IV клас.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
 
31. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване трасе на външно ел. захранване за ПИ № 038019 през полски пътища №№ 000052; 000131 и 000159 от КВС на землище с. Ракитница, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-01-5034/ 14.08.2014 год
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
Предложение по т. 31
 
32. Даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация за УПИ І6120, За ОДО, УПИ ІІІ621 в кв. 3240 и улица о.т. 1894 - о.т.1900 - о.т.900 - о.т.894, гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
 
33. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.47.37 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-179/04.07.2014 г
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
 
34. Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за УПИ № I ОДО от кв. 412а по плана на гр. Стара Загора, съставляващ ПИ с идентификатор 68850.518.539 от Кадастралната карта на гр. Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
 
35. Одобряване на план - схема за поставяне на монументално - декоративен елемент - фонтан - в УПИ № XIII Градина, кв.1 В по плана на гр. Стара Загора - публична общинска собственост
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
 
36. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.117.16 от Кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-218/ 19.08.2014
Предварително съгласие за промяна предназначението на част от полски път /ПИ/ № 68850.117.442 от Кадастралната карта на землище гр. Стара Загора – публична общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-5108/ 19.08.2014 г.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
 
37. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 113003 от КВС на землище с. Остра могила, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-215 от 12.08.2014 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
 
38. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.502 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-210 от 08.08.2014 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
 
39. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.404 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-152 от 11.06.2014 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
 
40. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.363 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-201 от 31.07.2014 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

41. Питания.

Становища на постоянните комисии