Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Дневен ред, материали и становища Архив Дневен ред, материали и становища 2011-2015 Дневен ред за заседание № 37, което ще се проведе на 30.10.2014

Дневен ред за заседание № 37, което ще се проведе на 30.10.2014

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
1. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене.
Вносител : Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора
 
2. Правилник за организацията и дейността на общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при Община Стара Загора
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
3. Поемане на общински дълг под формата на временен безлихвен заем от Национален фонд за авансово финансиране по проект "Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен" Финансиран, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR–51315001-С004/11.11.2013 г
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
4. Определяне на второстепенни разпоредители с бюджет
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
5. Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
6. Даване на съгласие за учредяване на безсрочно безвъзмездно право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имоти частна общинска собственост в кв. 86, кв. 85 и кв. 84 в „Лозенец - разширение" по плана на гр. Стара Загора
Вносител : Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
 
7. Решение № 1461 от 11.09.2014 г. на Общински съвет Стара Загора, върнато за ново обсъждане със Заповед № АК-01-ЗД-281/25.09.2014 на Областния управител на област Стара Загора, на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА
Вносител : Емил Христов -Председател на ОбС
 
8. Даване съгласие на „Комплексен онкологичен център" ЕООД за закупуване на медицинска апаратура
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

9. Създаване на Временна комисия за изготвяне на предложение за лицата, кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Стара Загора с мандат 5 години, считано от 01.01.2015г.
Вносител : Емил Христов - Председател на ОбС

10. Обявяване на имот за частна общинска собственост
Вносител : Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

11. Обявяване на част от ПИ с идентификатор 68850.518.102, гр. Стара Загора за частна общинска собственост и промяна на регулация в кв.35
Вносител : Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора
 
12. Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ Х фурна, 145, заедно с построената в него едноетажна сграда /бивша фурна/ в кв. 2, с. Стрелец, община Стара Загора , по реда на ЗПСК
Вносител : Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора
 
13. Изкупуване на масивна жилищна сграда, находяща се УПИ ХХVІ общ., кв. 2 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
14. Вземане на решение за поправка на очевидна фактическа грешка в решение № № 1490 по протокол № 36 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 11.09.2014г за даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 
15. Изменение на Решение 70 по протокол 5/26.01.2012г. във връзка с промяна на регулацията в кв.525 по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител : Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора
 
16. Промяна на Решение 1126/13.02.2014г.
Вносител : Тихомир Томов - Общински съветник
 
17. Удължаване срока на действие на Договор № 1887/13.10.2009 г. за наем на общински имот, находящ се в парк „Митрополит Методи Кусев", гр. Стара Загора.
Вносител : Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора


18. Отдаване под на наем имоти – публична общинска собственост
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение т.18

19.Възлагане управлението на рибните ресурси във водни обекти – публична общинска собственост, представляващи: Имот № 000395, с площ 27613кв.м., с начин на трайно ползване: Водоем, находящ се в землището на с. Пъстрово, ЕКАТТЕ 59170, общ. Стара Загора, при граници и съседи: № 096001 – пасище, мера-земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 000394 – дере на Община Стара Загора, №000253 - дере на Община Стара Загора , № 000205- полски път на Община Стара Загора , №097001 – пасище, мера-земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, №000399- дере на Община Стара Загора , № 000400- дере на Община Стара Загора , №096000– пасище, мера-земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, съгласно надлежно вписан Акт за общинска собственост №07609/20.03.2009г. и Имот №004431 – изоставена нива на Николай Ганчев Михайлов, №004432 – изоставена нива на наследниците на Иван Иванов Станчев, №004433 – залесена нива на Николай Ганчев Михайлов, №004434 – изоставена нива на Николай Ганчев Михайлов , № 004608 – вътрешна река на държавата – МОСВ, №206004- дървопроизв. Площ на МЗГ – държавно лесничейство, №004595 – изоставена нива на наследниците на Стойчо Славов Узунов, №004598 – изоставена нива на Николай Ганчев Михайлов , №004602- изоставена нива на Николай Ганчев Михайлов, №004597 – насип на Община Стара Загора, съгласно надлежно вписан Акт за общинска собственост №07610/20.03.2009г.
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.19 

20.Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: една стая в едноетажна масивна сграда /кметство/, находяща се в УПИ „КМЕТСТВО", ПИ№99, кв.17, с.Старозагорски минерални бани, Община Стара Загора, с площ от 13 кв.м., при граници: изток- стая, запад- стая, север-улица, юг- УПИ І, съгласно надлежно вписан АОС№3989/06.12.2004год.
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.20


21.Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: Овчарник №1, находящ се в УПИ VII „Дом за душевно болни" , в кв.37, с.Лясково, Община Стара Загора, със застроена площ от 79.00 кв.м., представляващ сграда – част от Сгради на трудово-лечебното стопанство, при граници и съседи: североизток – ТЛС, югоизток – двор, , югозапад – овчарник № 2, северозапад – улица с о.т. 102 – 103, съгласно надлежно вписан Акт за общинска собственост №04041/13.01.2005г.
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.21


22.Предоставяне под наем на имот - частна общинска собственост, находящ се на ул.„Кольо Ганчев"№ 62-64 – гр. Стара Загора на Фондация „Щедрост и милосърдие - 2006", гр. Пловдив
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.22


23.Именуване на улици на територията на Община Стара Загора.
Вносител: Радка Михайлова
Председател на ПК по култура

Предложение към т.23


24. Удължаване мандата на ВрК по решение 1170 от Протокол №31/27.03.2014г.
Вносител: Кристиан Петков
Председател на ВрК

Предложение към т.24

25.Частично изменение на ПУП – ПР в кв. 527а, кв. „Три чучура-север", гр. Стара Загора
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.25

26.Продажба на имот – частна общинска собственост в с. Остра Могила, Община Стара Загора
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.26

27.Продажба на имот с № 000152 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.27

28.Продажба на урегулиран поземлен имот V76, кв. 90 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.28


29.Продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.4575.1.101 (гараж № 5) гр. Стара Загора
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.29


30.Продажба на идеални части от Поземлен имот с идентификатор 68850.514.219, гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.30

31.Продажба на общински урегулиран поземлен имот Х105, кв. 62 по плана на с. Богомилово, община Стара Загора, на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.31

32.Продажба на имоти с № № 000252 и 000253 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Колена, община Стара Загора
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.32

33.Продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Стара Загора (ПИ с идентификатор 68850.514.504)
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.33

34.Продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Стара Загора -ПИ с идентификатор 68850.515.431
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.34

35.Продажба на имот с № 041037 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.35

36.Продажба на имоти с №№ 072015, 180030, 180031, 180032, 183006 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Хрищени, община Стара Загора
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.36


37.Продажба на имоти с № № 000272 и 000273 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ново село, община Стара Загора
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.37


38.Прекратяване на съсобственост в кв. 73 - „Възраждане", гр. Стара Загора
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.38

39.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІ3330, кв. 78 по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.39

40.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV5203, кв. 278 по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.40

41.Кръстовище на ул. «Капитан Петко войвода» и бул. "Цар Симеон Велики„
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.41


42. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 083044 и ПИ № 083043, през полски път № 000218 от КВС на землище с. Малка Верея – публична общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-4482 от 15.07.2014 г.
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.42


43. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на трасе на обект: „Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета с цел развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надежден обществена ИКТ инфраструктура"
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.43


44. Искане за изработването на ПУП – промяна на План за регулация за УПИ III4723, УПИ IV4727 и УПИ VI4728 в кв. 458А, улица с о.т.4072 - о.т 4073 - о.т 4075; УПИ VIII Жил. стр-во , X4721 и XVI4722 в кв. 458 във връзка със Заявление рег. № 19-06-148/ 05.06.2014 год.
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.44


45.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 204.70 от КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-240 от 19.09.2014 год.
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.45


46.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 205.96 от плана на новообразуваните имоти на землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-239 от 18.09.2014 год.
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.46

47.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 258.95 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-219 от 26.08.2014 год.
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.47

48.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 258.458 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-241 от 19.09.2014 год.
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.48

49.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 258.460 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-233 от 11.09.2014 год.
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.49


50.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.241 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-253 от 07.10.2014 год.
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.50


51.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.447 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-246 от 30.09.2014 год.
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.51


52.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 000297 от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-227 от 05.09.2014 год.
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.52


53.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 047007 от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-226 от 05.09.2014 год.
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.53


54.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 68850.48.25 и 68850.48.26 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-243/ 23.09.2014 г.
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.54

55.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 089006 от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-228 от 05.09.2014 год.
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.55

56.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване на ПИ № 031025 от КВС на землище с. Колена, Община Стара Загора".
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.56

57.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване на ПИ № 051044 от КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора".
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.57

58.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за нов път до поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 70202.3.21 през ПИ с идентификатор 70202.163.1 от кадастралната карта на землище с. Сулица, Община Стара Загора.
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.58


59.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за изграждане на външно Ел. захранване за обект: „Разширение на гробищен парк" - ПИ № 000931 от КВС на землище с. Змейово, Община Стара Загора;
Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за изграждане на захранващ водопровод за обект: „Разширение на гробищен парк" - ПИ № 000931 от КВС на землище с. Змейово, Община Ст. Загора.
Вносител : Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.59

Становища на Постоянните комисии

Становища на Постоянните комисии