Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Дневен ред, материали и становища Архив Дневен ред, материали и становища 2011-2015 Дневен ред за заседание № 38, което ще се проведе на 27.11.2014

Дневен ред за заседание № 38, което ще се проведе на 27.11.2014

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

1.Актуализация на бюджета на Община Стара Загора за 2014 година вътрешни компенсирани промени в разходната част и промяна в инвестиционната програма за 2014 година.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 1 Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4

2.Актуализирана бюджетна прогноза на Община Стара Загора за периода 2015 - 2017 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 2 Приложение 1

3.Одобряване на план-сметки за необходимите средства за предоставяне на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Стара Загора през 2015г.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 3

4.Даване съгласие на „Център за психично здраве" ЕООД за бракуване на Д М А.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 4

5.Откриване на процедура за изграждане на Крематориум на територията на Община Стара Загора.
Вносител: Тихомир Томов
Общински съветник

Предложение към т. 5

6.Промяна на наименованията на действащите социални услуги „Център за настаняване от семеен тип за деца" в гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 6

7.Промяна на наименованията на действащите социални услуги „Защитено жилище" в гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 7

8.Решение № 1507 от 30.10.2014 г. на Общински съвет Стара Загора, върнато за ново обсъждане със Заповед № АК-01-ЗД-363/12.11.2014 на Областния управител на област Стара Загора, на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА.
Вносител : Емил Христов
Председател на ОбС

Предложение към т. 8

9.Избор на Управител на „ Автосервиз на здравни заведения „ ЕООД по Реш. № 1163 / 27.03.2014г.
Вносител: Тихомир Томов
Общински съветник

Предложение към т. 9

10.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 069011 от КВС на землище с. Лозен, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-278/04.11.2014 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване на кабелно трасе за външно ел. захранване на ПИ № 069011 през полски път № 000113 и пасища, мери № 000539 от КВС на землище с. Лозен, Община Стара Загора – общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-6685 от 04.11.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 10

11.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 017031 от КВС на землище с. Лясково, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-277/04.11.2014 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 017031 през полски път № 017022 и ПИ № 017040 – изоставена орна земя от КВС на землище с. Лясково, Община Стара Загора – общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-6686 от 04.11.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 11

12.Прекратяване на съсобственост в кв. 490 – „Кольо Ганчев" по ПУП на гр. Стара Загора чрез замяна.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 12

13.Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ1858, кв. 6 по ПУП на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 13

14.Прекратяване на съсобственост в кв. 5090 – „Кольо Ганчев" по ПУП на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 14

15.Продажба на имот с № 037041 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Борилово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 15

16.Продажба на УПИ Іодо, кв.412-а по ПУП на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 16

17.Продажба на урегулиран поземлен имот Іобщ. за стоп. дейност, кв.3 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 17

18.Продажба на имоти с № № 000818 и 077005 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Дълбоки, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 18

19.Продажба на общинско жилище в кв."Три чучура-север", бл. 61, ет. 11, ап. 86 на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 19

20.Прекратяване на съсобственост в УПИ V151, кв. 21 по ПУП на с. Арнаутито
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 20

21.Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев" № 109 (ПИ с идентификатор 68850.514.535)
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 21

22.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ801, кв. 68 по ПУП на с. Хрищени
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 22

23.Прекратяване на съсобственост в Поземлен имот с идентификатор 68850.503.331 по кад. карта на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 23

24.Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІгруп.жил.стр-во, кв. 330 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 24

25.Учредяване право на строеж за изграждане на тераса-пристройка към жилищна сграда в имот с идент. № 68850.519.150 (УПИ ХIІ477 в кв. 424 по ПУП на гр. Стара Загора)
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 25

26.Учредяване право на строеж за изграждане на външни стълби към дрогерия – преустройство на апартамент в имот с идент. № 68850.519.19 (УПИ ІКОО,ЖС и ПГ в кв. 426в – „Самара" по ПУП на гр. Стара Загора)
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 26

27.Продажба на имоти с № № 079007 и 079008 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Загоре, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 27

28.Продажба на новообразувани имоти – частна общинска собственост с №№ 301.115 и 301.116, находящи се в землището на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 28

29.Продажба на УПИ ХІ320, кв.78 – Лозенец – разширение, по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 29

30.Отдаване под аренда на имоти - частна общинска собственост в землището на с.Кирилово, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 30

31.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за изграждане на подобект: „Оптично кабелно трасе за Съоражения за очистване на газа /СОГ/ „Могила" към обект „СОГ „Могила", землище с. Преславен, Община Ст. Загора.

Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 31

32.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.8.73 от КК на землище гр. Стара Загора и УПИ IV-86 /ПИ с идентификатор 68850.50.7.86/ - Заявление № 19-06-250/ 08.10.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 32

33.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за външно Eл. захранване за ПИ с идентификатор 68850.123.326 от Кадастралната карта на землище гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 33

34.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.180.580 от Кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-273/ 30.10.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 34

35.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 034032 от КВС на землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-280 от 04.11.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 35

36.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.313.586 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-252/ 07.10.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 36


37.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 132007 от КВС на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-275 от 31.10.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 37

38.Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ № 107028 от Картата на възстановената собственост на землище с. Хрищени, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 38

39.Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на с. Хрищени в частта му за улица с осови точки 19-22-159; УПИ XII469, УПИ V451, УПИ XI457 в кв. 17; УПИ I467, УПИ ІІ468, УПИ ІІI458 и УПИ ІV9507 в кв. 16 по заявление вх.№ 10-33-296/07.11.2014г.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 39

40.Одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на План за регулация за УПИ ІІ469, За жилищно строителство , КОО и подземни гаражи, УПИ ІV552, За паркинг в кв.442в и улица - тупик о.т.4189а – о.т.4189б по плана на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № РД-25-1654 от 11.09.2012г.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 40

41.Даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 1099 от 25.06.1988г в частта му за улица с осови точки 725в-725г-725ж и УПИ VІІ – 1859 в кв. 6
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 41

42.Даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация, одобрен със заповед № 1376 от 13.04.1988г за кв.420, гр. Стара Загора, като за частта му, заключена между УПИ ІV – 427 и УПИ V – 426 се обособи улица с осови точки 4042а – 4042б , при което се обособява нов квартал 420д, който включва УПИ І – 430, УПИ ІІ – 429, УПИ ІІІ – 428 и УПИ ІV – 427 от съществуващ квартал 420, гр. Стара Загора по заявление вх.№ 10 – 01 – 4450 от 14.07.2014г.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 42

43.Даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на кв. „Дъбрава", гр. Стара Загора, одобрен с решение № 69 от 26.02.2004г на Общински съвет Стара Загора в частта му за улица с осови точки 59-60-63 и УПИ IV425 в кв. 11
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 43

44. Питания.

 

Становища на Постоянните комисии

Становища на Постоянните комисии