Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Дневен ред, материали и становища Архив Дневен ред, материали и становища 2011-2015 Дневен ред за заседание № 39, което ще се проведе на 18.12.2014

Дневен ред за заседание № 39, което ще се проведе на 18.12.2014

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

1.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 695 от 16.05.2013 г., в сила от 16.05.2013 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г.; доп. с Решение № 1068 от 16.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. И доп. с Решение № 1352 от 19.06.2014 г./- първо четене.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.1

2.Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане - първо четене.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.2

3.Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Покрит плувен басейн гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.3

4.Увеличаване на капитала на общинското търговско дружество „Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД с парична вноска.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.4

5.Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ "ТЕНИС КЛУБ АВГУСТА ТРАЯНА" гр. Стара Загора върху имот –общинска собственост Спортен комплекс – тенис кортове
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.5

6.Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките на дневния ред на извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович" АД/ Университетска/.
Вносител: Емил Христов
Председател ОбС

 Предложение към т.6

7.Попълване съставите на постоянните комисии при Общински съвет Стара Загора.
Вносител: Емил Христов
Председател ОбС

 

8.Участие на Община Стара Загора в учредяване на ново „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора" по реда на Закона за управление на отпадъците
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.8 Приложеие към т.8

9.Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.9

10.Даване съгласие Община Стара Загора да кандидатства по Проект „Красива България" към МТСП по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура" с проект „Основен ремонт на Целодневна детска градина №10 „Светлина", гр. Стара Загора", с цел обновяване на материалната база, подобряване условията за престой и работа в детската градина, както и създаване на трудова заетост за безработни лица.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.10

11.Приемане на Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от ромски произход за учебната 2014/2015 г. в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.11 Приложение към т.11

12.Разкриване на „Център за временно настаняване" като делегирана държавна дейност.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.12

13.Учредяване право на строеж за изграждане на склад за гуми - пристройка към съществуваща обслужваща сграда в имот с идент. № 68850.520.500 (УПИ ІIІстоп.дейност в кв. 455г по ПУП на гр. Стара Загора).
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.13

14.Учредяване право на строеж за пристройка към Магазин за промишлени стоки – преустройство по време на строителство в имот с идент. № 68850.515.543 (УПИ ІІКЖС и ПГ, кв. 34 - "Градински" по ПУП на гр. Стара Загора)
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.14

15.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV198, кв. 6 по ПУП на с. Бъдеще.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.15

16.Продажба на имот с № 036044 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Борилово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.16

17. Продажба на Поземлен имот с идентификатор 68850.503.980, гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.17

18.Продажба на имоти с №№ 000297; 049004; 050001; 051007 и 051033 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Змейово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

 Предложение към т.18

19.Продажба на имоти с №№ 046004; 046006; 048004; 048005 и 048010 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Змейово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.19

20.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 695 от 16.05.2013 г., в сила от 16.05.2013 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г.; доп. с Решение № 1068 от 16.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. И доп. с Решение № 1352 от 19.06.2014 г./- второ четене.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора


21.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.505 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-283 от 11.11.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.21

22.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 300.45 по плана на новообразуваните имоти на местност „Язовира", землище с. Колена, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-290 от 25.11.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.22

23.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 300.154 по плана на новообразуваните имоти на местност „Язовира", землище с. Колена, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-291 от 25.11.2014 год.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.23

24.Предварително съгласие за прокарване на трасе на обект: „ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ПО ЧЛ. 62, АЛ. 7, Т. 1 ОТ ЗУТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОЕМ ДО „ЗАГОРКА" АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА", през имоти с идентификатори 68850.529.2 и 68850.528.10 – обществен селищен парк, градина.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.24

25.Разрешение за изработването на ПУП – изменение на Плана за регулация за поземлен имот между УПИ № IV-90 и УПИ № V-49, и План за застрояване за новообразуван УПИ № ХII за техническа инфраструктура от кв. 41 по плана на с. Ракитница, общ. Ст. Загора, във връзка със Заявление № 10-33-326/ 08.12.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.25

26. Питания.

 

Становища на Постоянните комисии

 

 

ЕМИЛ ХРИСТОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ