Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Дневен ред, материали и становища Архив Дневен ред, материали и становища 2011-2015 Дневен ред за заседание № 45, което ще се проведе на 28.05.2015

Дневен ред за заседание № 45, което ще се проведе на 28.05.2015

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл1.Проект на Наредба за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на община Стара Загора- първо четене

Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.1286.28 KB,pdfПриложение към т.1414.71 KB 

2.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора- първо четене

Вносител:Гергана Микова- Общински съветник

pdfПредложение по т.2135.68 KB

3.Промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2015 година

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.3351.5 KB

4.Подготовка и подаване на Инвестиционна програма и проектни предложения към нея в съответствие с Плана за реализация (матрица-бюджет) към Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Стара Загора за финансиране по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.4195.45 KB

5.Придобиване на имоти – държавна собственост, находящи се в с. Старозагорски бани, общ. Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

 pdfПредложение по т.5188.88 KB

6.Използване на възможностите на свободния енергиен пазар.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.6229.21 KB

7.Съгласуване на годишен план за 2015г. и Стратегически план за периода 2015-2017 година на звено „Вътрешен одит" при Община Стара Загора

Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.7236.79 KBpdfПриложение към т.7539.72 KBpdfПриложение към т.7536.54 KB

8.Приемане на финансовите отчети за 2014г. на общинските търговски дружества със сто процента общинско участие в капитала и разпределение на печалбата.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.8451.23 KBpdfПриложение към т.8182.09 KBpdfПриложение към т. 8168.52 KB

9.Поемане на задължение до 1 659 402,85 лева (един милион шестстотин петдесет и девет хиляди четиристотин и два лева, осемдесет и пет стотинки) и даване разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.9284.18 KB,pdfПриложение към т.9167.25 KB

10.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот –публична общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Клуб по стрелба Стара Загора" – гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.10325.65 KB

11.Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ "Лястовица 33-БГ" гр. Стара Загора върху имот – частна общинска собственост

Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.11275.47 KB

12.Смяна на начина на трайно ползване на поземлен имот – общинска собственост от имот с НТП „пасища" в имот с НТП „нива" в землището на град Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.12234.88 KB

13.Прекратяване на съсобственост в УПИ V746, кв. 71 по ПУП на с. Хрищени
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.13190.73 KB

14.Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII156, кв. 7 по ПУП на с.Дълбоки
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.14192.07 KB

15. Прекратяване на съсобственост в УПИ XII294, кв. 34 по ПУП на с. Остра могила
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.15190.89 KB

16.Прекратяване на съсобственост в УПИ VII178, кв. 9а по ПУП на с. Оряховица
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.16191.56 KB

17.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХII122, кв.482 по ПУП на гр. Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.17193.94 KB

18.Доброволна делба на имоти в кв. 1 по ПУП на с. Горно Ботево, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.18228.71 KB

19.Доброволна делба на имоти в кв. 1518 – „Три чучура- юг" по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.19229.29 KB

20.Продажба на урегулиран поземлен имот XIСОНС , кв. 24 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.20253.02 KB

21.Продажба на урегулиран поземлен имот VIIСОНС , кв. 23 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.21 252.24 KB

22.Продажба на имоти с № № 000392, 000394, 074017 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Петрово, община Стара Загора

Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.22245.07 KB

23.Продажба на поземлен имот с идентификатор 68850.305.453, местност „Правия камък", землище на гр. Стара Загора – частна общинска собственост
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.23244.53 KB

24.Продажба на имоти с № № 000416, 000468, 142044 и 174020 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Яворово, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.24202 KB

25.Продажба на поземлени имоти с идентификатори: 70202.60.4, 70202.60.16, 70202.88.3, 70202.110.51 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Сулица, община Стара Загора

Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.25326.54 KB

26.Продажба на имоти с № № 000230, 005014, 007014 и 096012 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Хрищени, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.26252.34 KB

27.Продажба на имоти с № № 000119, 019011, 036009, 036031 и 048019 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Борилово, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.27253.92 KB

28. Продажба на УПИ XXXVI1609, УПИ XXXVII1610, УПИ XXXVIII1611, УПИ XXXIX1612 кв.4870 - кв. „Кольо Ганчев", по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.28297.57 KB

29.Продажба на имоти с № № 000258 и 031008 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Маджерито, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.29243.86 KB

30.Продажба на имоти с № № 027014, 029010, 040001, 160001 и 166007 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Пъстрово, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.30252.43 KB

31.Продажба на имоти с № № 000192, 000260, 102006 и 112004 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Дълбоки, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.31248.22 KB

32. Продажба на имоти с № № 217018, 232001 и 233001 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Кирилово, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.32249.95 KB

33.Продажба на имоти с № № 087010, 098004, 175008, 185003, 185009 и 193010 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Остра могила, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.33254.36 KB

34. Продажба на УПИ XV59, кв.84- Лозенец-разширение, по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.34246.39 KB

35.Продажба на имоти с № № 080018, 085015, 106023 и 106044– частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.35250.42 KB

36.Продажба на имоти с № № 000123, 016008, 049028, 049029 и 051005– частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ново село, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.36256.58 KB

37.Продажба на имоти с № № 023003, 023022, 032130, 032131 и 034016– частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Люляк, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.37204.06 KB

38.Продажба на имоти с № № 082026, 085005, 091017, 096001 и 103004– частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Богомилово, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.38403.16 KB

39.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 301.41 по плана на новобразуваните имоти на местност „Асанов трап", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-104/ 07.04.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.39315.39 KB

40.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 301.114 по плана на новобразуваните имоти на местност „Седми километър", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-105/ 07.04.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.40315.21 KB

41.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 304.691 по плана на новобразуваните имоти на местност „Карасиврия", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-113/ 21.04.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.41316.47 KB

42.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.118 по КК на местност "Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-103/ 07.04.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.42316.95 KB

43.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 114011 по КВС на местност „Реката", землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-107 от 14.04.2015 год
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.43356.01 KB

44.Разрешение за изработването на ПУП – изменение на Плана за регулация за УПИ I училище и спорт и ПИ 12504, кв. 644б и План за застрояване за новообразувания УПИ XLV-123 в кв. 644б, по план-извадка на проекта за ПУП – ПРЗ за кв. Железник, гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-102/ 07.04.2015 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.44320.1 KB

45.Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 083044 и ПИ № 083043 от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.45314.36 KB

46.Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.137.23 от Кадастралната карта на местност „Герена", землище гр. Стара Загора.

Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.46318.1 KB

47. Питания.

pdfСтановища на Постоянните комисии657.9 KB