Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив новини Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2013 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2013 година

През четвъртото тримесечие на 2013 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 61 жилищни сгради с 213 жилища в тях и с 23 754 кв.м разгъната застроена площ (РЗП) и на 71 други сгради с 29 131 кв.м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намалява с 16.4%, а жилищата в тях и застроената им площ нарастват съответно с 80.5 и 47.9%. Намаляват и разрешителните за строеж на други сгради с 16.5%, а тяхната РЗП се увеличава с 32.8%.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2012 година, издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 29.8%, жилищата в тях – със 136.7%, както и разгънатата им застроена площ – с 57.4%. Същевременно броят на другите сгради, както и тяхната РЗП намаляват съответно с 26.0 и 11.5%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2013 година са издадени в следните области: Бургас - 186, София (столица) - 108, Пловдив - 107, София - 83 и Варна - 75. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите: София (столица) - 963, Бургас - 888, Варна - 481, Пловдив - 357 и Стара Загора – 213 (табл.1).

Таблица 1
Издадени разрешителни за строеж на нови сгради
през четвъртото тримесечие на 2013 година по области

Области IV - то тримесечие
Жилищни сгради Административни сгради Други сгради
брой брой жилища разгъната застроена площ – кв.м брой разгъната застроена площ – кв.м брой разгъната застроена площ – кв.м

Общо за страната 1032 3656 444602 36 41120 1115 592295
Благоевград 47 89 12009 .. .. 61 16857
Бургас 186 888 99875 .. .. 77 112660
Варна 75 481 65497 .. .. 68 65717
Велико Търново 28 75 7912 - - 43 15929
Видин .. .. .. .. .. 8 2471
Враца 9 19 2441 - - 36 5715
Габрово 21 30 4803 - - 12 3279
Добрич 45 74 12309 .. .. 47 45965
Кърджали 16 20 3330 - - 20 8472
Кюстендил 13 17 2256 .. .. 47 50317
Ловеч 22 25 3551 - - 18 2442
Монтана 6 6 1148 .. .. 17 11382
Пазарджик 46 63 6485 .. .. 55 14029
Перник 35 40 6229 - - 24 2579
Плевен 16 18 3370 - - 23 4896
Пловдив 107 357 50381 3 1790 117 83133
Разград .. .. .. .. .. 20 5283
Русе 12 12 2795 - - 33 7776
Силистра 17 27 4938 .. .. 13 2387
Сливен 17 44 5870 - - 22 7038
Смолян 8 9 1817 .. .. 26 5018
София 83 88 12681 .. .. 67 9381
София (столица) 108 963 97036 13 14112 81 63899
Стара Загора 61 213 23754 .. .. 71 29131
Търговище 6 15 1017 - - 20 2431
Хасково 19 26 4291 .. .. 22 4351
Шумен 10 31 5178 .. .. 41 5281
Ямбол 15 22 3080 - - 26 4476

Методологични бележки

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.

Видовете сгради сe посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC - 2001), публикувана в сайта на НСИ (http://www.nsi.bg/Classifics/KCC2001.pdf),
и се подразделят на:

• Жилищни - сгради, полезната площ, на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.

• Нежилищни - сгради за различни нежилищни нужди, които включват:
- административни - офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради - банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);
- други сгради - всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.