Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив новини Община Стара Загора подписа договорите за проектиране на важни инфраструктурни обекти

Община Стара Загора подписа договорите за проектиране на важни инфраструктурни обекти

„През програмния период 2014-2020 г. Стара Загора ще се превръща във все по-модерен и динамично развиващ се европейски град". Това каза днес зам.-кметът Йордан Николов при подписването на договорите с проектантските фирми, които ще изготвят работните инвестиционни проекти за модернизиране на градската среда в Стара Загора. Проектът „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на община Стара Загора по Оперативна програма Регионално развитие за периода 2014-2020 г." е на стойност 1,5 млн. лв. и е с продължителност 18 месеца.
„Сред проектите са важни инфраструктурни обекти, които са с голям обществен отзвук и ще променят облика на Стара Загора, подчерта Йордан Николов. Сред тях са пешеходната зона по бул. „Цар Симеон Велики" - от ул. „Хаджи Димитър Асенов" до бул. „Патриарх Евтимий", парк „5-ти октомври" /градска градина/, парк „Митрополит Методий Кусев" /Аязмото/, Площад „Берое", надлезът над жп линията и бул. „Славянски", десетки улици и междублокови пространства , кварталите „Три чучура-север", „Три чучура – юг", „Казански", училища и детски градини и др.. Предстоят обществени обсъждания за повечето от проектите и затова призовавам гражданите да бъдат активни и да вземат участие в тях, за да бъдат чути и обсъдени всички предложения", каза зам.-кметът.
„Изготвянето на проектите сега, ни дава възможност за пълна готовност при кандидатстване в следващия програмен период 2014-2010 г.", отбеляза ръководителят на проекта инж. Милена Димитрова. „Общината няма да отделя средства за проектиране и времето необходимо за кандидатстване ще бъде значително намалено".
***
I. ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕРНА И УСТОЙЧИВА ГРАДСКА СРЕДА
Дейността предвижда изготвяне на работни инвестиционни проекти за модернизиране на градската среда в Стара Загора за обектите, включени в Списъка към проектното предложение. Политиката за интегрирано градско развитие е процес при който се координират пространствените, секторните и времеви аспекти на основните области на градското развитие. Интегрираното развитие се реализира чрез Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Стара Загора, който в момента се изготвя. Всички обекти, включени в настоящия проект са идентифицирани в процес на широко обществено обсъждане на всички заинтересовани страни и ще бъдат включени в Програмата за реализиране на ИПГВР и план-графика за изпълнението му.
Дейности, включени в проектното предложени, са пряко свързани с подготовката на инвестиционни проекти и обхващат:
* Реконструкция и рехабилитация на улици - пътно платно, тротоари, обновяване на зелена система, въвеждане на енерго-спестяващо улично осветление, предвиждане на велоалеи;
* Създаване на нов облик на пешеходната зона на бул. „Цар Симеон Велики" - настилка, тротоари, обновяване на дървесна растителност, отводняване, поставяне на градско обзавеждане. Реконструкция на площадно пространство, стълби, създаване на достъпна архитектурна среда;
* Възстановяване на зони за обществен отдих: паркове, зелени площи, градини, реконструкция на фонтани, изграждане на поливна система, реконструкция на настилката и алейната мрежа, реконструкция на растителност, обновяване на детски площадки, енергоспестяващо градинско осветление, изграждане на система за видеонаблюдение и охрана, изграждане на велосипедни пътеки, оформяне на кътове.
* Благоустрояване на междублокови пространства, изграждане на спортни площадки;
Обектите, които попадат в ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ, приета от Общински съвет Стара Загора са следните:
1. Улица „Св. Княз Борис" - от ул. „Отец Паисий" до бул. „Патриарх Евтимий";
2. Улица „Х. Димитър Асенов" - от ул. "Августа Траяна" до ул. „Герасим Папазчев";
3. Бул. „М. Методий Кусев" - от ул. „Г. Столетов" до бул. „Славянски";
4. Бул. „Руски" - от ул.„Августа Траяна" до ул. „Герасим Папазчев";
5. Улица „Цар Иван Шишман" - от ул. „Августа Траяна" до бул. „Славянски";
6. Улица „Г. С. Раковски"- от ул. "Августа Траяна" до ул. „Св. Княз Борис";
7. Улица „К. Ганчев" - от ул. „Августа Траяна" до бул. „Славянски";
8. Улица „Пазарска" - от ул. „Цар Иван Шишман" до Парк „Ал. Стамболийски";
9. Улица „Граф Игнатиев" - от ул. „Димитър Наумов" до бул. „Патриарх Евтимий";
10. Улица „Ген. Гурко" - от ул. „Отец Паисий" до бул. „Патриарх Евтимий";
11. Пешеходна зона по бул. „Цар Симеон Велики" - от ул. „Х. Димитър Асенов" до бул. „Патриарх Евтимий";
12. Площадно пространство около Общината;
13. Парк 5-ти октомври" /Градска градина/;
14. „Парк Александър Стамболийски" /Парк Алана/;
15. Станционна градина;
16. Парк „Митрополит Методий Кусев";
17. Площад „Берое";
18. Надлез над жп линия и бул. „Славянски";
19. Междублоково пространство между ул. „К. Ганчев", ул. „В. Левски", ул. „Ген. Столетов", ул. „Г-н Михайловски" - УПИ І КОО, кв. 27а
Обектите, които попадат в ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, приета от Общински съвет Стара Загора са следните:
1. Улица „Войвода Стойчо Черногорски";
2. Улица „Промишлена" от ул. „Войвода Стойчо Черногорски" до бул. „Патриарх Евтимий";
3. Обслужващи улици южно от жп терена
Обектите, които попадат в ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР, приета от Общински съвет Стара Загора са следните:
1. Улици кв. „Три чучура" север - до бул. „Цар Симеон Велики";
2. Улична мрежа кв. „Казански";
3. Улици кв. „Три чучура" юг;
4. Междублокови пространства - кв. Казански, бл.29и бл.16 - УПИ І жилищно строителство, кв.1331;
5. Проектиране парк на територията на Военен терен, кв.334а /Бившите артилерийски казарми/.
II. ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ/РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ И КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ:
Дейността включва изготвяне на инвестиционни проекти за основен ремонт/реконструкция на общински образователни и културни институции, включени в Списъка с обекти към проектното предложение.
1. ГПЧЕ "Ромен Ролан":- училищна сграда, зала по борба, покрит плувен басейн; дворно място;
2. СОУ „Железник": училищна сграда; дворно място;
3. ОДЗ № 1 „Звънче":сграда; дворно място;
4. ОДЗ № 58 „Звездица": сграда; дворно място;
5. ПМГ „Гео Милев": сграда; дворно място ;
6. Център за образование и квалификация /езикова школа/:сграда; дворно място;
7. Сграда за култура и изкуство-3ет. / ДТ „Гео Милев"/: Пристройка -2ет.; Дворно място.
8. Обект за културна и обществена дейност (бивш пионерски дом: сграда; дворно място;
9. Художествена галерия: сграда; дворно място.
III. ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА В СТАРА ЗАГОРА ПО РЕДА НА ЧЛ. 16 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ"
Дейността включва обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградите, включени в Списъка с обектите към проектното предложение.
1. ГПЧЕ "Ромен Ролан": училищна сграда, зала по борба, покрит плувен басейн;
2. СОУ „Железник": училищна сграда;
3. ОДЗ № 1 „Звънче": сграда;
4. ОДЗ № 58 „Звездица": сграда;
5. ПМГ „Гео Милев": сграда;
6. Сграда за култура и изкуство - 3 ет. /ДТ „Гео Милев"/: Пристройка - 2 ет.;
7. Обект за културна и обществена дейност (бивш пионерски дом): сграда;
8. Художествена галерия: сграда;
9.„Център за образование и квалификация (езикова школа), ул. „Х. Д. Асенов", сграда.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
* Напълно готови работни инвестиционни проекти съгласно Закона за устройство на територията, Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания, Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (ако е приложимо), и друга свързана подзаконова нормативна уредба.
* Подробни количествени сметки по всички части, за всеки обект.


25.08.2014