Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 22.08.2014

Печат

О Б Я В А

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни индустриални води, получени при производство на бира" на площадка в квартал 656а, УПИ 3023, 3024 и 3024а по кадастралната карта на гр. Стара Загора с възложител „Загорка" АД, със седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух" 41, ет. 2, лице за контакти – Михаил Янков тел. 042 990 350, 0897 884 967.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 22.08.2014г. до 05.09.2014г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/614 663.