Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС инвестиционно предложение - 22.07.2014

Печат

 

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на пункт за мляко, гараж и кравеферма - допълващо застрояване, като ново строителство в УПИ IX 41,280, кв. 23 с. Преславен, общ. Стара Загора" с възложител Златка Бонева Иванова, с адрес за кореспонденция - с. Преславен, общ. Стара Загора и Тоньо Атанасов Добрев; лице за контакти - Сребка Кънева тел. 0887 227381.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 18.07.2014г. до 01.08.2014г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614663.