Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС инвестиционно предложение - 24.07.2014

Печат

 

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на завод за производство на селскостопански прикачен инвентар- плугове, брани и култиватори" в имот № 066001 по плана за земеразделяне на с.Хрищени, общ. Стара Загора с възложител „АГРОСТИЛ" ООД, с адрес за кореспонденция- гр. Стара Загора, ул. „Атанас Кожухаров" 10, ет.2, ап.3; лице за контакти- инж. Иван Иванов тел. 0897 810381.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 24.07.2014 г. до 07.08.2014 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/614 663.