Изработен проект за ПУП за парк "Бедечка", Стара Загора

Печат


Община Стара Загора на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за територията на парк «Бедечка», гр. Стара Загора, обхващащ следните квартали: №№ 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831. Цялата документация по проекта за ПУП се намира в ст.№ 806, ет. 8 в сградата на Общинска администрация и е на разположение на всички заинтересувани лица.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 30 дневен срок от обнародването му в държавен вестник – бр. 89 от 11.11.2011 год., заинтересуваните лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.