Изработване на ПУП - ПРЗ на кв.Железник - изток

Печат

Община Стара Загора на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на кв. "Железник – изток", гр. Стара Загора, обхващащ следните квартали: №№: 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 673, 674, 681, 682, 685, 686, 687, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 721, 723, 724, 726, 727, 732, 733, 734, 735, 736, 737. Проектът се намира в сградата на общината – ет. 8, стая № 806.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 30 дневен срок от обнародването му в Държавен вестник - бр.46 от 17.06.2011 год., заинтересуваните лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.