Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Обява за набиране на доброволци за Община Стара Загора

Обява за набиране на доброволци за Община Стара Загора

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


С решение №-432/25.10.2012 год. на Общински съвет Стара Загора е одобрено създаването на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации на територията на община Стара Загора. Доброволното формирование е определено да бъде в състав от 60 човека.

В съответствие на изискванията на чл. 18 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с ПМС № 123 от 25.06.2012 г. и за осигуряване на своевременното привличане на доброволците за участие в спасителни и аварийно – възстановителни работи кметът на Община Стара Загора издаде заповед за създаването на екипи от доброволци в следните населени места:


§ Спасителен отряд № 1 "Берое" в гр. Стара Загора в състав 30 човека;
§ Спасителен отряд № 2 "Верея" в с. Старозагорски минерални бани в състав 10 човека;
§ Спасителен екип № 3 "Боруй" в с. Дълбоки в състав 5 човека;
§ Спасителен екип № 4 "Загоре" в с. Хан Аспарухово в състав 5 човека;
§ Спасителен екип № 5 "Тракия" в с. Могила в състав 5 човека;
§ Спасителен екип № 6 "Железник" в с. Калояновец в състав 5 човека;

Кандидат за доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.
Кандидатите за доброволци е необходимо да живеят в съответните населени места. В доброволните екипи може да кандидатстват и жители и от съседни населени места.

Кандидатите за доброволци подават docЗаявление34.00 KB  до кмета на общината за членство в доброволното формирование съгласно приложение № 1.

Към заявлението се прилагат следните документи:
1. docформуляр за кандидатстване44 KB  по образец съгласно приложение № 2;
2. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
3. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
4. свидетелство за съдимост;
5. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
6. писмено съгласие на работодателя за заетите по трудово или служебно правоотношение;
7. декларация за съгласие за обработка на лични данни.
8. Кандидатите за доброволци прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.

Срок за подаване на документите - до 28.12.2012 год.

Подборът на кандидатите за доброволци се извършва от комисия, определена със заповед на кмета на общината.


Доброволците поддържат готовност за явяване за изпълнение на задачи, свързани със защита здравето и живота на хората, като:
1. предупреждение;
2. изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието;
3. оповестяване;
4. спасителни операции;
5. ограничаване и ликвидиране на пожари;
6. операции по издирване и спасяване;
7. извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;
8. оказване на първа долекарска помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
9. разсредоточаване на културни и материални ценности;
10. други операции, свързани със защитата.