Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Одобряване на ПУП - местност Алваджи кайнак, село Малка Верея

Одобряване на ПУП - местност Алваджи кайнак, село Малка Верея

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


РЕШЕНИЕ № 872 от 24.06.2010 год.

Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 872, протокол № 41 от 24.06.2010 год. на Общински съвет град Стара Загора, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за уличен водопровод и улична канализация за захранване на обект: "Жилищни сгради" в поземлени имоти с кадастрални номера ПИ №№: 000296, 047012 и 047008, местност „Марашите", землище село Малка Верея; ПИ № 048110, местност „Алваджи кайнак", землище село Малка Верея; ПИ № 097005, местност „Ала баир", землище село Малка Верея; ПИ №№: 000315, 000316, 000317, 000318, 000319, 000320, 000322, 000323, 000324, 000325, 000326, 000327, 000328, 000329, 000331 и 000332, землище село Малка Верея, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера ПИ №№: 000199 и 000111, представляващи полски пътища – общинска публична собственост и през поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 000154, представляващ път ІІ клас(републиканска пътна мрежа) – държавна собственост. Проекта се намира в сградата на общината ет.8, стая 806.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от обнародването в „Държавен вестник"-бр.69 от 03.09.2010 год., решението подлежи на обжалване чрез община Стара Загора до Административен съд.

Председател: Тенчо Руканов