Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


Банер



Вие се намирате в: Начало Архив обявления Одобряване на ПУП - местност До селото, село Ново село

Одобряване на ПУП - местност До селото, село Ново село

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


РЕШЕНИЕ № 905 от 29.07.2010 год.

Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 905, протокол № 42 от 29.07.2010 год. на Общински съвет град Стара Загора, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел. захранване въздушна мрежа НН от съществуващ ТП "Юг" за захранване на обект: "Жилищна сграда с басейн" в поземлен имот с кадастрален номер № 045016, местност „До селото", землище село Ново село, община Стара Загора, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера № 045001, представляващ нива (земя по чл.19 от ЗСПЗЗ) – стопанисвана от общината и поземлен имот с кадастрален номер № 000243, представляващ път ІV клас – общинска публична собственост. Проекта се намира в сградата на общината ет.8, стая 806.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от обнародването в „Държавен вестник"- бр.70 от 07.09.2010 г., решението подлежи на обжалване чрез община Стара Загора до Административен съд.

Председател: Тенчо Руканов