Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Одобряване на ПУП - местност Инджурлюк, град Стара Загора

Одобряване на ПУП - местност Инджурлюк, град Стара Загора

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


РЕШЕНИЕ № 902 от 29.07.2010 год.

Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 902, протокол № 42 от 29.07.2010 год. на Общински съвет град Стара Загора, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел. захранване – вграждане на ел.провод 20 кV към ВЕП 20 кV извод „Електрон" и изграждане на нов БКТП за захранване на обекти: "Офиси и складове за промишлени стоки" в поземлени имоти с кадастрални номера: № 103033 с идентификационен номер по кадастралната карта 68850.103.33 и № 103034 с идентификационен номер по кадастралната карта 68850.103.34, местност „Инджурлюк", землище град Стара Загора, община Стара Загора, минаващо през поземлени имоти с идентификационни номера 68850.105.109, 68850.104.26, 68850.103.35 и 68850.102.100 по кадастралната карта, представляващи полски пътища – общинска публична собственост и поземлени имоти с идентификационни номера 68850.104.27 и 68850.102.99, представляващи канали – общинска публична собственост. Проекта се намира в сградата на общината ет.8, стая 806.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от обнародването в „Държавен вестник" – д.в.бр.70 от 07.09.2010 г. решението подлежи на обжалване чрез община Стара Загора до Административен съд.

Председател: Тенчо Руканов