Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Одобряване на ПУП - местност Караиванов кладенец, град Стара Загора

Одобряване на ПУП - местност Караиванов кладенец, град Стара Загора

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


РЕШЕНИЕ № 873 от 24.06.2010 год.

Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 873, протокол № 41 от 24.06.2010 год. на Общински съвет град Стара Загора, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване НН от съществуващ БКТП"Славей" за захранване на поземлен имот с кадастрален № 131009, местност „Караиванов кладенец", землище град Стара Загора, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера ПИ № 001269 и ПИ № 001492, представляващи селскостопански, горски, ведомствени пътища – общинска публична собственост и през поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 001384, представляващ територия заета от води и водни обекти – общинска публична собственост. Проекта се намира в сградата на общината ет.8, стая 806.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от обнародването в „Държавен вестник"–бр. 69 от 03.09.2010 год. , решението подлежи на обжалване чрез община Стара Загора до Административен съд.

Председател: Тенчо Руканов