Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Одобряване на ПУП - местност Комсаля, село Загоре

Одобряване на ПУП - местност Комсаля, село Загоре

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


РЕШЕНИЕ № 901 от 29.07.2010 год.

Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 901, протокол № 42 от 29.07.2010 год. на Общински съвет град Стара Загора, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно подземно ел.захранване и изграждане на нов ТП, захранен чрез кабел Ср.Н – отклонение 20 кV от ЖР стълб № 75 извод"Коларово" за захранване на обект: "База за съхранение и ремонт на селскостопанска техника" в поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 079004, местност „Комсаля", землище село Загоре, община Стара Загора, минаващо през поземлени имоти с кадастрален номер № 000288, представляващ полски път – общинска публична собственост; поземлен имот с кадастрален номер № 000259, представляващ път ІV клас – общинска публична собственост и поземлен имот с кадастрален номер № 079009, представляващ нива – общинска публична собственост. Проекта се намира в сградата на общината ет.8, стая 806.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от обнародването в „Държавен вестник" - д.в.бр.70 от 07.09.2010 г., решението подлежи на обжалване чрез община Стара Загора до Административен съд.

Председател: Тенчо Руканов

.