Решение № 1120 от 31.03.2011 година - одобряване на ПУП

Печат


Р Е Ш Е Н И Е № 1120 от 31.03.2011 год.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Стара Загора одобрява подробен устройствен план ––– План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 906, кадастрален район № 302, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Сараджейката", землище гр.Стара Загора – собственост на „Тотин" ЕООД, гр.Стара Загора представлявано от Тошо Иванов Колев, ЕИК 123563973. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Ср,ж (смесена за рекреационни дейности и жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 50%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на сгради, съдържащи обекти за „Рекреационни дейности и жилищно строителство". Проектът се намира в сградата на общината – ет. 5, стая 513.

На основание чл. 214, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в държавен вестник-бр.39 от 20.05.2011 г., решението подлежи на обжалване чрез община Стара Загора до Административен съд.

Председател: Тенчо Руканов