Решение № 1121 от 31.03.2011 - одобряване на ПУП

Печат


Р Е Ш Е Н И Е № 1121 от 31.03.2011 год.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Стара Загора одобрява подробен устройствен план ––– План за застрояване на поземлен имот кадастрален № 049002 с идентификационен № 68850.49.2 по кадастралната карта в местността „Каймака", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр.Стара Загора – собственост на Боньо Иванов Димитров от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жс (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 15м; максимална плътност на застрояване – до 70%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,0 ; минимална озеленена площ – 30%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда". Проектът се намира в сградата на общината – ет. 5, стая 513.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в държавен вестник-бр.39 от 20.05.2011 г., решението подлежи на обжалване чрез община Стара Загора до Административен съд.

Председател: Тенчо Руканов