Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 1159 от 26.05.2011 - одобряване на ПУП

Решение № 1159 от 26.05.2011 - одобряване на ПУП

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


РЕШЕНИЕ № 1159 от 26.05.2011 год.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Стара Загора
1. Одобрява Подробен устройствен план – 1. План за регулация и застрояване на квартал „Славейков", гр.Стара Загора и приложените план – схеми към него – окончателен проект – с обхват квартали №№: 113, 1131, 4001, 4002, 40, 5001, 50, 33, 3301, 23, 20, 2001, 4003, 4004, 19, 1901, 2101, 21, 24, 28, 2801, 39, 3901, 116, 1161, 157, 149, 84, 8401, 8402, 8403, 29, 2901, 30, 3001, 3002, 61, 6101, 6102, 101, 1011, 8201, 8202, 82, 81, 112, 148, 150, 1501, 1861, 186, 1864, 1863, 1862, 1502 и 1503 като се нанесат корекции въз основа решение на ОбЕСУТ съгласно протокол № 18, т.2.1 от 18.05.2011 год. по постъпилите възражения против обявения проект, както следва:
1.1. Относно ПРЗ на УПИ № І Училище и УПИ № ІІІ 2528 А, кв.24 по действащ план: Да се запазят предвижданията на действащия план за регулация и застрояване, одобрен със заповед № 1780 от 17.08.2007 год.
1.2. Относно ПРЗ на УПИ № ХІV 413, кв. 29 по действащ план: Да се запазят предвижданията на действащия план за регулация и застрояване, одобрен със заповед № РД-25-1181/ 04.06.2009 год.
1.3. Относно ПЗ на УПИ № ІІ 289, кв. 82 по нов план: Да се корегира проектът за ПРЗ съгласно приложената схема – възражение.
1.4. Относно кадастралната основа и ПРЗ на УПИ № VІІІ 2481, кв. 61 по действащ план: Да се корегира кадастралната основа на УПИ № V 257 по новия проект за План за застрояване, като се приведе в съответствие с кадастралната основа на имота по новия проект за План за регулация: Да отпадне предвиденото свързано застрояване между УПИ № V 257 и УПИ № ІV 256 по нов план, като се запази действащия план за застрояване, одобрен със заповед № 670/ 16.04.1996 год.
1.5. Относно ПЗ на УПИ № ХV 2435, кв.30 по нов план: Да се запазят предвижданията на действащия план за застрояване, одобрен със заповед № 1022 от 03.09.1985 год.
1.6. Северната регулационната линия на ул. „Хр. Ботев" между бул. „Руски" и бул. „Митрополит М. Кусев" да се корегира, като се отдръпне 2.00 м на юг.
1.7. За УПИ № І 125 и УПИ № VІІІ За трафопост и хидрофор в кв.21 по нов план: Да се запазят предвижданията на действащия план за регулация.
1.8. За читалище „Георги Бакалов" - ПИ № 311 по новия план за застрояване - да се обособи самостоятелен урегулиран поземлен имот от двора на VІ Основно училище „Св. Никола".
1.9. В новия проект за ПРЗ регулацията на кв.39 да се нанесе съгласно действащия план за регулация, одобрен със заповед № РД-25-538/ 28.03.2011 год.
1.10. От УПИ № ІІ 410, кв. 4001 по нов план да се обособят два нови урегулирани поземлени имота: Общински и частен имот (на север засича и подземните гаражи).
1.11.Да се продължи границата на север между УПИ № І 253 и УПИ № ІІ 254 в кв.61 по новия план за ПРЗ.
1.12. ПИ идентификационен № 68850.505.412 от кадастралната карта(градината западно от „Мересев" с площ от 690 кв.м) да се отреди за „Озеленяване".
1.13. За ПИ № 386, кв.149 по нов план да се обособи самостоятелен урегулиран поземлен имот – част от УПИ № VІІ 385, 386. Кадастралната основа по новия ПЗ да се приведе в съответствие с кадастъра по новия ПР.
1.14. Северната регулационна линия на УПИ № І 194, кв.84 по нов план да се измести по извършеното благоустрояване и озеленяване.
1.15. В западната част на УПИ № VІ 195, кв.149 по нов план да се предвиди пешеходна алея към ул. „Хр. Ботев".
1.16. Да се корегира новия проект за План за застрояване, като кадастралната основа се нанесе съгласно новия проект за План за регулация с отразени изменения на кадастралната карта по извършени геодезически заснемания.

Проектът се намира в сградата на общината бул."Цар Симеон Велики" № 107 - План за регулация в стая 518 на 5 етаж и План за застрояване в стая 806 на 8 етаж.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в държавен вестник - бр.51 от 05.07.2011 год., решението подлежи на обжалване чрез община Стара Загора до Административен съд.

Председател: Тенчо Руканов