Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 1202 от 26.05.2011 - одобряване на ПУП

Решение № 1202 от 26.05.2011 - одобряване на ПУП

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


РЕШЕНИЕ № 1202 от 26.05.2011 год.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Стара Загора одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – – трасе за външно ел.захранване – изграждане на Мачтов трафопост на стълб № 13 на ВЕП 20кV за две тройки изводи „ЗСК" и „Петрол" и трасе на кабели НН за захранване на обект:"База за съхранение, подръжка и ремонт на селскостопанска техника" в имот № 68850.112.10 и № 68850.112.12 по кадастралната карта, местност „Вадата", землище гр.Стара Загора – минаващо през поземлени имоти №№: 68850.112.155 - представляващ полски път – общинска публична собственост; № 68850.113.3 представляващ нива – частна собственост на физически лица. Проекта се намира в сградата на общината ет.8, стая 806.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30 дневен срок от обнародването в Държавен вестник - бр.51 от 05.07.2011 год., решението подлежи на обжалване чрез община Стара Загора до Административен съд.

Председател: Тенчо Руканов