Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 1298 от 28.07.2011 - одобряване на ПУП

Решение № 1298 от 28.07.2011 - одобряване на ПУП

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Стара Загора одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел. захранване – подземно положен кабел НН за захранване на обект: »Жилищни сгради» в поземлен имот с кадастрален № 009044 в местността "Балаклийски път", землище с. Лясково, собственост на Ангелина Банкова Митева, Желязко Димитров Димитров и Красимир Георгиев Динков – минаващо през поземлен имот с кадастрален № 000188 – представляващ полски път – общинска публична собственост; поземлен имот с кадастрален № 505(зона по § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ) – представляващ полски път – общинска публична собственост. Проекта се намира в сградата на общината ет. 8, стая 806.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30 дневен срок от обнародването в държавен вестник, решението подлежи на обжалване чрез община Стара Загора до Административен съд.

Председател: Тенчо Руканов