Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 1304 от 28.07.2011 - одобряване на ПУП

Решение № 1304 от 28.07.2011 - одобряване на ПУП

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Стара Загора одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – чрез изграждане на ново БКТП и ново кабелно отклонение от нов ЖР стълб във ВЕП 20 кV извод „Змейово" за захранване на обект: »Жилищна сграда» в поземлен имот № 067012 с идентификационен № 68850.67.12 в местността "Орта бозалък", землище гр.Стара Загора, собственост на Людмила Димитрова Койчева – минаващо през поземлени имоти с идентификационни №№: 68850.64.6, 68850.63.872 и 68850.965 – представляващи полски пътища – общинска публична собственост и № 68850.67.12 – урбанизирана територия за жилищно строителство. Проекта се намира в сградата на общината ет. 8, стая 806.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30 дневен срок от обнародването в държавен вестник - бр.71 от 13.09.2011год., решението подлежи на обжалване чрез община Стара Загора до Административен съд.

Председател: Тенчо Руканов