Решение № 1327 от 20.09.2011 - план за застрояване

Печат

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Стара Загора одобрява подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 044001 в местността „Орлов връх", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с. Ново село – собственост на Лидия Желязкова Николова от гр. Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда". Проекта се намира в сградата на общината – ет. 5, стая № 513.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в държавен вестник-бр. 90 от 15.11.2011 год., решението подлежи на обжалване чрез община Стара Загора до Административен съд.

Председател: Тенчо Руканов