Решение № 1330 от 20.09.2011 - парцеларен план

Печат

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Стара Загора одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе на разпределителен газопровод – І вариант – за «Месопреработвателно предприятие – КЕН» и други консуматори в индустриална и складова зона «Голиш» – западна част – на територията на гр. Стара Загора и газопроводни отклонения до консуматори в землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора:
1. До ПИ № 037030 – собственост на ЕТ «Минка Генова»;
2. До ПИ № 037031 – собственост на «Космополис» ООД;
3. До ПИ № 037018 – собственост на «Фулда – България» ООД, преминаващи през поземлени имоти в землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора – с номера № 000592, № 000599, № 000601, № 000602, № 000919, № 000921 – представляващи полски пътища (общинска публична собственост); № 000920 – представляващ ведомствен път (общинска публична собственост); № 000594, № 000596, № 000611 – представляващи канали (общинска публична собственост); № 000590 – представляващ дере (общинска публична собственост) и № 000552 – представляващ път І клас (държавна публична собственост, за който при подаване на заявление за съгласуване и одобряване на технически проект е необходимо да се представи заповед по чл. 193, ал. 4 от ЗУТ съгласно предварително съгласие на Областен управител № 70-00-933/ 16.06.2011 год.). Проекта се намира в сградата на общината ет.  8, стая 806.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30 дневен срок от обнародването в държавен вестник – бр. 90 от 15.11.2011 год., решението подлежи на обжалване чрез община Стара Загора до Административен съд.

Председател: Тенчо Руканов