Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 21 от 24.11.2011 - план за застрояване

Решение № 21 от 24.11.2011 - план за застрояване

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ – Общински съвет Стара Загора – oдобрява подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 77476.507.42 по кадастралната карта, находящ се извън урбанизираните територии на площадката на „Агробиохим", землище с. Хрищени, община Стара Загора – част от КПИИ – собственост на „Кремък" ЕООД, гр. Стара Загора, представлявано от Митко Петров Йорданов, ЕИК 831404223. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (предимно производствена) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – 1,0; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно.

Подробният устройствен план е неразделна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Фотоволтаична електроцентрала" в ПИ с идентификационен № 77476.507.42 по кадастралната карта в землище с. Хрищени, община Стара Загора, за който е издадено разрешение за строеж № РС – И 28 от 17.01.2012 год.

Проектът се намира на разположение в сградата на Общината – бул. „Цар Симеон Велики" № 107, стая 806, етаж 8.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник" - бр.10 от 03.02.2012 год, решението подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора до Административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ ХРИСТОВ