Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 30 - ПР/2012 г. на Министъра на околната среда и водите

Решение № 30 - ПР/2012 г. на Министъра на околната среда и водите

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


На основание чл. 93, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 8, ал. 3, от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Решение № 30 - ПР/2012 г. на Министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, издадено на 10.05.2012 г.

Решението е :

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на регионално съоръжение за третиране на отпадъците, обслужващо общини Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Гурково, Братя Даскалови, Мъглиж, Николаево, Опан, Твърдица, Чирпан, Павел баня и Раднево", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител СНЦ „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора", БУЛСТАТ 123765099, пощенски адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики" № 107

Характеристика на инвестиционното предложение:

С Решение по ОВОС № 4-4/2010г. на директора на РИОСВ- Стара Загора е одобрено съществуването на инвестиционно предложение за „Изграждане на регионално съоръжение за третиране на отпадъците, обслужващо общини Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Гурково, Братя Даскалови, Мъглиж, Николаево, Опан, Твърдица, Чирпан, Павел баня и Раднево". Регионалната система за третиране на отпадъците включва следните елементи: Регионално депо- Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора на площадка в землището на с. Ракитница; Претоварна станция за отпадъци (ПСО) в община Казанлък; Претоварна станция за отпадъци (ПСО) в община Гълъбово и Претоварна станция за отпадъци (ПСО) в община Гурково.

Настоящото инвестиционно предложение разглежда изграждането на довеждащата техническа инфраструктура - водопровод, канализация, електропровод и транспортно комуникационна връзка до площадка Ракитница- изток, както следва:

Изграждане на подземен електропровод, от железорешетъчен стълб № 95/25, ситуиран в имот № 019003 до площадката на регионалния център чрез полагане на кабел 20 kV, свободно в изкоп 1,3/0,6 и изтегляне в PVC тръби.

Изграждане на подземен водопровод Ф90 от ПЕВП с дължина 1600 м. за захранване с питейна вода на регионалния център.

Изграждане на канализация – подземен тръбопровод Ф400 от тръби HDPE с дължина 2000 м. за отвеждане на пречистените отпадъчни и повърхностни води от обекта до водоприемник – р. Съзлийка.

Изграждане на нова транспортно-комуникационна връзка до площадката на регионалния център с ширина на пътя в съответствие с габарит Г9, ленти за движение със стабилизирано покритие 2х3.25 m и банкети двустранно по 1.25 m. Пътят е с дължина около 800 м с начало от републикански път II-66 (Стара Загора- Чирпан), като връзката с главния път ще се осъществи чрез кръстовище от II-ри тип. Проектният път се определя като клас „местни" за провеждане на местно движение, с оразмерително натоварване 10 т/ос и максимално допустима скорост 90 км/ч.

От направената справка се установи, че така описаните имоти и трасета на електро- и водопровода, канализацията и транспортната връзка не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по чл.6 от Закона за биологичното разнообразие. Най- близко разположените защитени зони югозападно и западно са BG0000425 „Река Съзлийка" и BG0000628 „Чирпански възвишения" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 31, ал.4, във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС (обн. ДВ, бр.73/2007г., изм. и доп., бр.3/201г.) и подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най- близко разположените защитени зони.

След преглед на представената документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която осъществяването на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в посочените по- горе защитени зони.

Мотиви:

С мотивите на решението може да се запознаете в сградата на Общинска администрация, етаж 6, стая 603.