Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 51 от 22.12.2011 - парцеларен план

Решение № 51 от 22.12.2011 - парцеларен план

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ – Общински съвет Стара Загора – oдобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – изграждане на кабелна линия Н.Н. 0,4 кV от съществуваща кабелна касета монтирана до ПИ № 084110 и съществуващ БКТП „Чакалов" за захранване на обекти в поземлени имоти с кадастрални №№ 084112, 084016, 084117, 084118, 084119, местност »Габрова кория», землище с.Малка Верея и ПИ №№: 000112, 000113, 000114, 000115, 000116, 000117, 000118, 000119, 000120, 000121, 000122, 000123, местност «Горния баир», землище с.Богомилово – минаващо през поземлен имот с кадастралнен № 000124 – представляващ урбанизирана територия – частна собственост в землището на с.Богомилово; и през поземлени имоти с кадастрални № 000217 и № 000218 – представляващи селскостопански, горски пътища – общинска публична собственост и 084113, 084115 и 084119 – представляващи урбанизирани територии – частна собственост в землището на с.Малка Верея.

Проектът се намира на разположение в сградата на Общината – бул. „Цар Симеон Велики" № 107, стая 806, етаж 8.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник"- бр.12 от 10.02.2012 год., решението подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора до Административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ ХРИСТОВ