Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 633 от 21.02.2013 - план за регулация и застрояване

Решение № 633 от 21.02.2013 - план за регулация и застрояване

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 5, чл. 135, ал. 3 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ по заявление вх. № 00-00-14027 от 25.09.2012 г. от Габриела Грозданова Грозева и Община – Стара Загора, представена скица – предложение и техническо задание, Общинският съвет разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация и План за застрояване в следния обхват:

Промяна на план за регулация за УПИ VIIЖС,ПГ И КОО; улица о.т. 899 – 896 – 896а – 898а; улица о.т. 869а – 896а; улица о.т. 869а – 898а; улица о.т. 5073 – о.т. 5074; улица о.т. 871 – о.т. 869а.

С плана за застрояване в УПИ № XII-5370 и новообразуваните УПИ XIII и УПИ XIV от кв. 318 да се установи устройствена зона Об - за обществено обслужване, средно свободно основно застрояване, с височина до 15м, със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – 80 %; максимален коефициент на интензивност на застрояване – Кинт – 2; минимална озеленена площ – 20%, съгласно приложеното задание и скица - предложение.

Проектът да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба. При внасяне на проекта в ЕТИС да се представи скица – проект от АГКК за промяната на кадастралната карта.