Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 789 от 31.10.2011 на Министерски съвет - концесия , село Сулица

Решение № 789 от 31.10.2011 на Министерски съвет - концесия , село Сулица

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


 

Препис

 Р Е Ш Е Н И Е  № 789
от 31 октомври 2011 година

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ПАМУКЛУКА", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СУЛИЦА, ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

 

На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29 и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от Закона за подземните богатства и мотивирано предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация чрез добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици от находище „Памуклука", разположено в землището на с. Сулица, община Стара Загора, област Стара Загора.


2. Определя концесионна площ с размер 51 877 кв. м, индивидуализирана с координатите на гранични точки от № 1 до № 7 в координатна система „1970 г.", съгласно приложението. В тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Памуклука" с размер 47 279 кв. м, която е индивидуализирана с координатите на гранични точки от № 1 до № 11 съгласно схема и координатен регистър в координатна система „1970 г." - неразделна част от концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива.

3. Определя срок на концесията 35 години.

4. Концесионният договор влиза в сила от датата, на която са изпълнени едновременно следните условия:
4.1. Влизане в сила на решение, с което е преценено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), или на положително решение по ОВОС, или на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение, когато такава е изискуема.
4.2. Представяне на банковата гаранция по т. 9.1.1.

5. До влизането в сила на концесионния договор концесионерът има права на възложител на инвестиционно предложение по смисъла на Закона за опазване на околната среда.

6. Определя за концесионер ЕТ „Петко Петков", с. Старозагорски бани – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0193 от 18 юли
2005 г., издадено от министъра на околната среда и водите.

7. Концесията да се осъществява при следните условия:
7.1. При експлоатацията на подземните богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху земите от държавния горски фонд и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.
7.2. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията на
чл. 25 от Закона за подземните богатства.
7.3. Добивът на подземното богатство по т. 1 започва след съгласуване с министъра на икономиката, енергетиката и туризма на цялостен и годишен работни проекти за добив и първична преработка на подземните богатства – варовици, от находище „Памуклука" въз основа на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение, или на решение, с което е преценено да не се извършва такава оценка.
7.4. При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:
7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
7.4.2. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
7.4.3. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземни богатства;
7.4.4. да спазва указанията, давани от министъра на икономиката, енергетиката и туризма при съгласуване на проектите;
7.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи се рекултивационни мероприятия.
7.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка и техническа документация и информация, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
7.6. Добивът се извършва със средства, осигурени от концесионера и на негов риск.
7.7. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.
7.8. Концесионерът може да упражнява правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ, върху която е придобил съответни права, при условията и по реда на Закона за подземните богатства и след съответна промяна на предназначението й при условията и по реда на Закона за опазване на земеделските земи и на Закона за горите.
7.9. Концесионерът може да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ и пътната връзка между площта на находището и пътната мрежа на страната.

8. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива варовици от находището по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – варовици;
8.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;
8.1.5. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока за концесията съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация за находището по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните цялостен работен проект и годишни работни проекти за добив и първична преработка, изготвени въз основа на мерките и условията от влязло в сила решение по ОВОС или решение да не се извършва ОВОС;
8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, като спазва изискванията за правилно и безопасно разработване;
8.2.1.4. не застрашава компонентите на околната среда;
8.2.2. да извършва концесионното плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
8.2.3. да изработи и съгласува с министъра на икономиката, енергетиката и туризма, при необходимост и с други компетентните държавни органи при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив и първична преработка;
8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това;
8.2.3.3. годишни работни проекти за добив и първична преработка;
8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по т. 8.2.3.1; концесионерът представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма на всеки 5 години от срока на концесията актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи;
8.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, представляващи неразделна част от проекта по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните отпадъци;
8.2.4. да представя при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:
8.2.4.1. шестмесечни отчети за действително добитите и продадени количества и среднопретеглената им продажна цена по оперативни данни за отчетния период - до 15 дни след изтичането на отчетния период.
8.2.4.2. окончателен годишен отчет за действително добитите и продадени количества и среднопретеглената им продажна цена за съответния период - до 15 януари на следващата година;
8.2.4.3. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична преработка и за изменението на запасите и ресурсите през изтеклата година;
8.2.4.4. доклад за остатъчните запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.5. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на оправомощени органи и/или лица;
8.2.6. да спазва изискванията на Закона за културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните работи от археолог на регионалния исторически музей;
8.2.7. да стабилизира на терена граничните точки по контура на концесионната площ;
8.2.8. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;
8.2.9. при прекратяване на концесионния договор да предаде държането на находището по т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера, включително:
8.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията по т. 8.2.4.4;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка продукция - резултат от експлоатацията на находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред, определен в концесионния договор, изцяло или част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от основните задължения по това решение и по договора и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията, след като такова бъде поискано, при условия и по ред, определени в концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор.

9. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията за концесионно плащане, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви и неустойки, както следва:
9.1.1 за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 11 448 лв. и се представя при подписване на концесионния договор;
9.1.2. за всяка следваща година банковата гаранция е в размер
100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС и се представя на концедента до 31 януари на текущата година;
9.1.3. банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2 е валидна до 60 дни от изтичането на съответния отчетен период;
9.1.4. при усвояване изцяло или на част от гаранцията по т. 9.1.1 или 9.1.2 концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 14-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването й.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер на средствата се договарят между страните в концесионния договор.
9.3. Дължат се неустойки и лихви при неизпълнение и при забавено изпълнение на договорните задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.

10. За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху което се дължи ДДС, както следва:
10.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали - приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
10.4. Концесионното плащане за единица добито подземно богатство съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а" от методиката по т. 10.3 не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон, като тази стойност се индексира ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
10.5. Минималният размер на концесионното плащане за всяко
6-месечие от срока на концесията не може да бъде по-нисък от 3578 лв., определен на базата на 11 925 тона добити варовици и предвидената стойност за единица добито подземно богатство съгласно т. 10.4.
10.6. Размерът на концесионното плащане по т. 10.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се променя с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне.
10.7. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка на концесионера част от концесионното плащане в размер 50 на сто от сумата, определена по реда на т. 10.3 или 10.5, по бюджета на община Стара Загора.

11. При условия и по ред, определени в концесионния договор, концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за техническа ликвидация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, при условие че не се извършва добив на подземни богатства.

12. Оправомощава министърът на икономиката, енергетиката и туризма:
12.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с ЕТ „Петко Петков" - с. Старозагорски бани.
12.2. Да представлява Министерския съвет по концесионния договор с изключение на неговото прекратяване.
12.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
12.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Росен Желязков

 

Приложение към т. 2
Координатен регистър на концесионната площ на находище „Памуклука"
(координатна система „1970 г.")

№       X                Y

1. 4634894,10 9421373,80
2. 4635046,40 9421539,90
3. 4635080,00 9421690,00
4. 4635021,70 9421716,70
5. 4635001,60 9421726,50
6. 4634937,20 9421693,70
7. 4634787,00 9421415,90

pdfСХЕМА на контура на концесионна площ Памуклука96.17 KB