Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 803 от 27.06.2013 - план за застрояване

Решение № 803 от 27.06.2013 - план за застрояване

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ - Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 019031 в землището на с. Могила, общ. Стара Загора за изграждане на обект: „Базова станция № SZR0181.В – за нуждите на на „Мобилтел" ЕАД - София.

С плана за застрояване в имота да се установи устройствена зона – Сти – (обекти и съоръжения на техническата инфраструктура) – с голяма височина на застрояване (Н < 42м) – свободно основно застрояване и следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60 %; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 1; минимална озеленена площ – 30 % – съгласно приложената скица с предложение.

Планът за застрояване да бъде придружен от Решение на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка за проектиране и планове – схеми за комуникационно – транспортната мрежа, за електрификация и водоснабдяване и канализация – съгласно разпоредбите на чл. 108, ал. 2 и във връзка с чл. 60, ал. 2 от ЗУТ.

Схемите да бъдат съгласувани в съответните експлоатационни предприятия.

Одобрените схеми са основание за изработване на подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ.

Планът за застрояване да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.