Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 876 от 25.07.2013 г. - план за застрояване и парцеларен план

Решение № 876 от 25.07.2013 г. - план за застрояване и парцеларен план

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора, одобрява подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 027032 в землището на с. Памукчии, община Стара Загора. С плана за застрояване в цитирания имот се установява смесена устройствена зона – Соб - за общественообслужващи дейности, свободно ниско застрояване, с височина до 10 м., със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ– 20%, за изграждане на обект „Бензиностанция, газостанция и търговски обекти"; одобрява подробен устройствен план ––– Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ № 027032 в землището на с. Памукчии, община Стара Загора - с обща дължина на кабела от 2 693 м., за нуждите на „ЕМКО–М" ООД.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник" решението подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора до Административния съд – Стара Загора.