Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 89 от 26.01.2012 - парцеларен план

Решение № 89 от 26.01.2012 - парцеларен план

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе на канализация ф 315 и ф 400, отвеждащ отпадъчните води на с. Богомилово общ. Стара Загора до съществуваща канализационна мрежа гр. Стара Загора – минаващо през следните имоти от землището на с. Богомилово: ПИ 000 560 – пасище, мера, стопанисвано от Община Стара Загора, 058 006 – лозе на наследници на Ганчо, Никола и Петко Иванови Минекшеви, 000 687 – полски път общинска публична собственост, 058 004 – лозе на наследници на Петко Иванов Минекшев, 058 002 – лозе на Васил Колев Танев, 000 562 - – полски път общинска публична собственост, 000 693 – полски път общинска публична собственост, 000 571 – полски път общинска публична собственост, 000 550 – път ІІІ клас държавна публична собственост, 000 551 – нива, стопанисвана от Община Стара Загора, 000 549 – вътрешна река държавна частна собственост, 000 692 – полски път общинска публична собственост, 000 690 – полски път общинска публична собственост, 000 552 – полски път общинска публична собственост, 000 685 – полски път общинска публична собственост, 000 686 – полски път общинска публична собственост и през следните имоти от землището на с.Богомилово: ПИ 000 127 – полски път общинска публична собственост, 000 126 – напоителен канал общинска публична собственост, 000 131 – напоителен канал общинска публична собственост, 000 132 – полски път общинска публична собственост.

Проектът се намира на разположение в сградата на Общината – бул. „Цар Симеон Велики" № 107, стая 503, етаж 5.

На основание чл. 215, ал. 4, във връзка с чл. 156а от ЗУТ, в 15 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник", решението подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора до Административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ ХРИСТОВ