Република България ■ Община Стара Загора


Банер


Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Банер
Банер

Приют за животни

Банер


ОП Околна среда

Банер


БанерВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 92 от 26.01.2012 - парцеларни планове

Решение № 92 от 26.01.2012 - парцеларни планове

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ – Общински съвет Стара Загора – одобрява подробен устройствен план – парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура на обект: «Канализация за района на СБА и КПСт СБА», гр.Стара Загора, както следва:

- трасе на външно ел.захранване кабел 20кV за КПСт „СБА" от нов ЖР стълб в ПИ № 68850.76.21, през ПИ № 68850.75.48 и ПИ № 68850.75.996 – ведомствени пътища на община Стара Загора, до нов БКТП в ПИ № 68850.75.532 – оранжерия на община Стара Загора по кадастралната карта на град Стара Загора;

- трасе на външен водопровод ф110мм за КПСт"СБА" от съществуващ ПЕВП ф110мм в ПИ № 68850.75.796 – ведоствен път на „Евробазар"ООД, през ПИ № 68850.75.996 – ведомствен път на община Стара Загора, ПИ № 68850.75.532 – оранжерия на община Стара Загора по кадастралната карта на град Стара Загора;

- трасе на тласкател ф180мм ПЕВП от КПСт„СБА" в ПИ № 68850.75.532 – оранжерия на община Стара Загора, през ПИ № 68850.75.996 – ведомствен път на община Стара Загора до включване в съществуващ колектор в ПИ № 68850.75.346 - за машиностроителна и машинообработваща промишленост на „ДЗУ"АД по кадастралната карта на град Стара Загора;

- трасе на канализационна мрежа за дъждовна вода от ф400мм до ф1000мм и битова вода ф400мм на район „СБА" през ПИ № 68850.241.14 – ведомствен път на Сдружение„СБА" и „Евробазар"ООД, ПИ № 68850.75.48 – ведомствен път на община Стара Загора, ПИ № 68850.75.288 – ведомствен път на „Геоинвест"ООД, ПИ № 68850.75.796 – ведомствен път на „Евробазар"ООД, ПИ № 68850.75.996 – ведомствен път на община Стара Загора, ПИ № 68850.75.532 – оранжерия на община Стара Загора по кадастралната карта на град Стара Загора.

Проектът се намира на разположение в сградата на Общината – бул. „Цар Симеон Велики" № 107, стая 503, етаж 5.

На основание чл. 215, ал. 4, във връзка с чл. 156а от ЗУТ в 15 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник", решението подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора до Административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ ХРИСТОВ